قیمت

380 هزار تومان برای هر سرور

ویژگی ها مهم

  • قیمیت پایین
  • امکانات پر کاربرد برای سیستم تلفنی
  • قابل نصب بر روی ویندوز
  • تنظیم و راه اندازی آسان

 

درخواست خرید

Callcenter Link
 

اطلاعات کلی

• بیش از 8 ساعت آموزش حرفه ای درون کلاس
 تدریس مدرس رسمی الستیکس
 کمپ، یک روزه 
دوره های پیشرفته
 
Esm Link
 
Ede Link
 
ثبت درخواست آموزشی

Esm Link

اطلاعات کلی

• بیش از 15 ساعت آموزش حرفه ای درون کلاس
تدریس مدرس رسمی الستیکس
کمپ 2 روزه، متوالی

دوره های پیش نیاز (انتخابی)

Ece Link

دوره های پیشرفته
 
 Ede Link
 
ثبت درخواست آموزشی
Ece Link
 

اطلاعات کلی

• بیش از 30 ساعت آموزش حرفه ای آنلاین
تدریس مدرس رسمی الستیکس
درسترسی به مطالب و ویدئو ها در 24 ساعت

 
دوره های پیشرفته
 
Esm Link
 
Ede Link
 
ثبت درخواست آموزشی
Ece Link
 

اطلاعات کلی

• بیش از 36 ساعت آموزش حرفه ای درون کلاس
تدریس مدرس رسمی الستیکس
کمپ، 4 روز متوالی
دوره های پیشرفته
 
Esm Link
 
Ede Link
 
ثبت درخواست آموزشی
Ece Link

اطلاعات کلی

• بیش از 30 ساعت آموزش حرفه ای درون کلاس
تدریس مدرس رسمی الستیکس
10 جلسه 3 ساعته
دوره های پیشرفته
 
Esm Link
 
Ede Link
 
ثبت درخواست آموزشی
Ede Link
 

اطلاعات کلی

• بیش از 21 ساعت آموزش حرفه ای درون کلاس
تدریس مدرس رسمی الستیکس
کمپ، 3 روز متوالی
• بیش ار 20 سناریو عملی برنامه نویسی و کاربردی
• تنها دوره حرفه ای توسعه الستیکس
 

دوره های پیش نیاز (انتخابی)

Ece Link

دوره های پیشرفته

 

Esm Link  
ثبت درخواست آموزشی