مطلب های ارسالی من - پرسش ها (43)
مطلب های ارسالی من

چند سوال از vtiger

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

تنظیم فکس الستیکس

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. آخرین پاسخ:

تنظیمات فکس سرور

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

انتقال تماس از طریق شماره گیرنده

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

unknown caller id

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

sort فایل های voicemail

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل دریافت فکس

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل شبکه ای داخلی

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل بازنشدن زبانه addon

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

تماس خودکار

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

راه حلی برای داخلی های اشغال

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

تست گوگل تاک

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. بدون‌پاسخ

فایل csv کال سنتر

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. بدون‌پاسخ

فرم کال سنتر

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. بدون‌پاسخ

تداخل داخلی ها

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. آخرین پاسخ:

Campaigns کال سنتر

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

تماس استریسک با یوزر

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. آخرین پاسخ:

ضبط تماس های ورودی خروجی

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

صف

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

صف و ترتیب آن

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. بدون‌پاسخ
اینجا هیچ موضوعی ایجاد نشده است
 • صفحه :
 • 1
 • 2
 • 3

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه