انجمن

 1. fkhosravy
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. دوشنبه, 25 بهمن 1389
سلام
ما روی دو کامپیوتر استریسک نصب کرده ایم. میخواهیم کامپیوتر اول تماسهای دریافتی اش را از طریق sip trunk به دومی منتقل کند.
کامپیوتر دوم از بیرون قابل دسترس بوده و امکان تماس به بیرون را نیز از روی آن داریم، ولی زمانی که تماسها از روی کامپیوتر اول به دومی منتقل میشوند، صرف نظر از اینکه تماس داخلی باشد یا خارجی و شماره معتبر باشد یا نه، همواره یک پیام پخش میشود:
The Number You have dialed is not in service

لاگ کامپیوتر اول
[left]

elastix*CLI>
-- Executing [101@from-internal:1] Macro("SIP/110-093c7d38", "user-callerid|SKIPTTL|") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/110-093c7d38", "AMPUSER=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "1|Set|REALCALLERIDNUM=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/110-093c7d38", "AMPUSER=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/110-093c7d38", "AMPUSERCIDNAME=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/110-093c7d38", "AMPUSERCID=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/110-093c7d38", "CALLERID(all)="110" <110>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/110-093c7d38", "REALCALLERIDNUM=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "0|Set|CHANNEL(language)=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,20)
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] NoOp("SIP/110-093c7d38", "Using CallerID "110" <110>") in new stack
-- Executing [101@from-internal:2] Set("SIP/110-093c7d38", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [101@from-internal:3] Macro("SIP/110-093c7d38", "record-enable|110|OUT|") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?check") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,4)
-- Executing [s@macro-record-enable:4] AGI("SIP/110-093c7d38", "recordingcheck|20110214-084350|1297660430.55") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
recordingcheck|20110214-084350|1297660430.55: Outbound recording not enabled
-- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
-- Executing [s@macro-record-enable:5] MacroExit("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
-- Executing [101@from-internal:4] Macro("SIP/110-093c7d38", "dialout-trunk|2|101||") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/110-093c7d38", "DIAL_TRUNK=2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/110-093c7d38", "0?sub-pincheck|s|1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?disabletrunk|1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/110-093c7d38", "DIAL_NUMBER=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/110-093c7d38", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/110-093c7d38", "OUTBOUND_GROUP=OUT_2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?nomax") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/110-093c7d38", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/110-093c7d38", "outbound-callerid|2") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "0|SetCallerPres|") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "0|Set|REALCALLERIDNUM=110") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?normcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/110-093c7d38", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/110-093c7d38", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/110-093c7d38", "TRUNKOUTCID=sip trunk") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "1|Set|CALLERID(all)=sip trunk") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?exit") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,11)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:11] MacroExit("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "1|AGI|fixlocalprefix") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
> fixlocalprefix: Using pattern .
== fixlocalprefix: Dialpattern . matched. 101 -> 101
-- AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/110-093c7d38", "OUTNUM=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/110-093c7d38", "custom=SIP/siptrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "0|Set|DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/110-093c7d38", "dialout-trunk-predial-hook|") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?bypass|1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/110-093c7d38", "SIP/siptrunk/101|300|") in new stack
-- Called siptrunk/101
-- SIP/siptrunk-093cbd58 answered SIP/110-093c7d38
-- Packet2Packet bridging SIP/110-093c7d38 and SIP/siptrunk-093cbd58
-- Executing [h@macro-dialout-trunk:1] Macro("SIP/110-093c7d38", "hangupcall|") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] ResetCDR("SIP/110-093c7d38", "w") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:2] NoCDR("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,6)
-- Executing [s@macro-hangupcall:6] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,11)
-- Executing [s@macro-hangupcall:11] Hangup("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 11) exited non-zero on &#39;SIP/110-093c7d38&#39; in macro &#39;hangupcall&#39;
== Spawn h extension (macro-dialout-trunk, h, 1) exited non-zero on &#39;SIP/110-093c7d38&#39;
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 19) exited non-zero on &#39;SIP/110-093c7d38&#39; in macro &#39;dialout-trunk&#39;
== Spawn extension (from-internal, 101, 4) exited non-zero on &#39;SIP/110-093c7d38&#39;

[/left]

لاگ کامپیوتر دوم
[left]

elastix*CLI>
-- Executing [101@from-sip-external:1] NoOp("SIP/192.168.20.121-09275268", "Received incoming SIP connection from unknown peer to 101") in new stack
-- Executing [101@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.20.121-09275268", "DID=101") in new stack
-- Executing [101@from-sip-external:3] Goto("SIP/192.168.20.121-09275268", "s|1") in new stack
-- Goto (from-sip-external,s,1)
-- Executing [s@from-sip-external:1] GotoIf("SIP/192.168.20.121-09275268", "0?from-trunk|101|1") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.20.121-09275268", "TIMEOUT(absolute)=15") in new stack
-- Channel will hangup at 2011-02-14 08:44:06 UTC.
-- Executing [s@from-sip-external:3] Answer("SIP/192.168.20.121-09275268", "") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:4] Wait("SIP/192.168.20.121-09275268", "2") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:5] Playback("SIP/192.168.20.121-09275268", "ss-noservice") in new stack
-- <SIP/192.168.20.121-09275268> Playing &#39;ss-noservice&#39; (language &#39;en&#39;)
-- Executing [s@from-sip-external:6] PlayTones("SIP/192.168.20.121-09275268", "congestion") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:7] Congestion("SIP/192.168.20.121-09275268", "5") in new stack
== Spawn extension (from-sip-external, s, 7) exited non-zero on &#39;SIP/192.168.20.121-09275268&#39;
-- Executing [h@from-sip-external:1] NoOp("SIP/192.168.20.121-09275268", "Hangup") in new stack
-- Executing [h@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.20.121-09275268", "DID=s") in new stack
-- Executing [h@from-sip-external:3] Goto("SIP/192.168.20.121-09275268", "s|1") in new stack
-- Goto (from-sip-external,s,1)
-- Executing [s@from-sip-external:1] GotoIf("SIP/192.168.20.121-09275268", "0?from-trunk|s|1") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.20.121-09275268", "TIMEOUT(absolute)=15") in new stack
-- Channel will hangup at 2011-02-14 08:44:18 UTC.
-- Executing [s@from-sip-external:3] Answer("SIP/192.168.20.121-09275268", "") in new stack
== Spawn extension (from-sip-external, s, 3) exited non-zero on &#39;SIP/192.168.20.121-09275268&#39;
-- Remote UNIX connection
-- Remote UNIX connection disconnected

[/left]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
مقدار Allow Anonymous Inbound SIP Calls واقع در general setting را برابر با true قرار دادم و مشکل به نوعی حل شد.

کسی میدونه نحوه تعریف user و pass برای sip trunk ها چیست و چگونه این کار انجام میشود؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
برای iax ترانک ها تو همین سایت توضیح داده شده است.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
 • صفحه :
 • 1


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید

آخرین مباحث انجمن

عدم ضبط مکالمه در DISA
سلام دوستان من با استفاده از DISA تماس خروجی به همکارانمون دادم ... در inbou...
3 بازدید
0 رای
0 پاسخ
ارسال در شنبه, 20 جولای 2019
 • جدید
 • تعیین اولویت پهنای باند برای voip و اینترنت
  سلام. توضیحاتی در خصوص شبکه داخلی ما: 1- یک میکروتیک rg450g داریم. اینترنت رو...
  156 بازدید
  0 رای
  4 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 22 می 2019
  ایجاد نویز بر روی تماس
  با سلام من یک سرور الستیکس دارم با گتوی 8 FXO نیوراک ، هنگام تماس وقتی یک تماس ...
  28 بازدید
  0 رای
  2 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 17 جولای 2019
 • جدید
 • http://www.throughmyeyesdvd.com/keto-body-tone/
  Keto Body Tone It is a saturated fat, but don't be fooled by it. The claim tha...
  12 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در پنج شنبه, 18 جولای 2019
 • جدید
 • http://www.protestosteronebooster.com/keto-fit/
  http://www.protestosteronebooster.com/keto-fit/...
  13 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در پنج شنبه, 18 جولای 2019
 • جدید
 • https://downthepch.com/Rapid-tone-diet/
  Rapid tone diet According to the Fit for Life principles, 'Dead foods' are very...
  32 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 17 جولای 2019
 • جدید
 • مشکل در پخش اعداد فارسی
  سلام من نسخه فارسی ساز نصب کردم اما اعداد رو درست پخش نمی کنه. مثلا عدد 1256 را ...
  3378 بازدید
  0 رای
  34 پاسخ
  ارسال در شنبه, 12 سبتامبر 2009
  غیر فعال شدن کارت شبکه در نسخه جدید ایزابل
  آخرین نسخه از ایزابل ( 2018/10) رو نصب کردم. یک مشکل دارد و اینکه بعد از ریستار...
  29 بازدید
  0 رای
  2 پاسخ
  ارسال در یکشنبه, 14 جولای 2019
 • جدید
 • مشکل با اکستنشن 1234 در ایزابل
  سلام ایننخستین پرسش منه در این انجمن ایزابل رو تازه نصب کردیم و داره کار می کن...
  33 بازدید
  0 رای
  3 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 10 جولای 2019
  form در callcenter
  با سلام خدمت دوستان من توی بخش callcenter یک فرم ایجاد کردم ولی موقعی که agent...
  47 بازدید
  0 رای
  2 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 03 جولای 2019

  آمار انجمن

  تعداد موضوع ها: 6927
  تعداد پست ها: 25670
  موضوعات حل شده: 50
  تعداد کاربران: 14629

  ورود تورح عزیز را به جمع کاربران ویپ ایران تبریک می گوییم.

  آخرین خبرها

  خبرنامه

  در لیست کاربران ما ثبت نام نمایید تا از آخرین اخبار دانشنامه و دوره های آموزشی با خبر باشید.