انجمن

 1. fkhosravy
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. دوشنبه, 25 بهمن 1389
سلام
ما روی دو کامپیوتر استریسک نصب کرده ایم. میخواهیم کامپیوتر اول تماسهای دریافتی اش را از طریق sip trunk به دومی منتقل کند.
کامپیوتر دوم از بیرون قابل دسترس بوده و امکان تماس به بیرون را نیز از روی آن داریم، ولی زمانی که تماسها از روی کامپیوتر اول به دومی منتقل میشوند، صرف نظر از اینکه تماس داخلی باشد یا خارجی و شماره معتبر باشد یا نه، همواره یک پیام پخش میشود:
The Number You have dialed is not in service

لاگ کامپیوتر اول
[left]

elastix*CLI>
-- Executing [101@from-internal:1] Macro("SIP/110-093c7d38", "user-callerid|SKIPTTL|") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/110-093c7d38", "AMPUSER=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "1|Set|REALCALLERIDNUM=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/110-093c7d38", "AMPUSER=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/110-093c7d38", "AMPUSERCIDNAME=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/110-093c7d38", "AMPUSERCID=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/110-093c7d38", "CALLERID(all)="110" <110>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/110-093c7d38", "REALCALLERIDNUM=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "0|Set|CHANNEL(language)=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,20)
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] NoOp("SIP/110-093c7d38", "Using CallerID "110" <110>") in new stack
-- Executing [101@from-internal:2] Set("SIP/110-093c7d38", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [101@from-internal:3] Macro("SIP/110-093c7d38", "record-enable|110|OUT|") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?check") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,4)
-- Executing [s@macro-record-enable:4] AGI("SIP/110-093c7d38", "recordingcheck|20110214-084350|1297660430.55") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
recordingcheck|20110214-084350|1297660430.55: Outbound recording not enabled
-- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
-- Executing [s@macro-record-enable:5] MacroExit("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
-- Executing [101@from-internal:4] Macro("SIP/110-093c7d38", "dialout-trunk|2|101||") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/110-093c7d38", "DIAL_TRUNK=2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/110-093c7d38", "0?sub-pincheck|s|1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?disabletrunk|1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/110-093c7d38", "DIAL_NUMBER=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/110-093c7d38", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/110-093c7d38", "OUTBOUND_GROUP=OUT_2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?nomax") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/110-093c7d38", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/110-093c7d38", "outbound-callerid|2") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "0|SetCallerPres|") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "0|Set|REALCALLERIDNUM=110") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?normcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/110-093c7d38", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/110-093c7d38", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/110-093c7d38", "TRUNKOUTCID=sip trunk") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "1|Set|CALLERID(all)=sip trunk") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?exit") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,11)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:11] MacroExit("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "1|AGI|fixlocalprefix") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
> fixlocalprefix: Using pattern .
== fixlocalprefix: Dialpattern . matched. 101 -> 101
-- AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/110-093c7d38", "OUTNUM=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/110-093c7d38", "custom=SIP/siptrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "0|Set|DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/110-093c7d38", "dialout-trunk-predial-hook|") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?bypass|1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/110-093c7d38", "SIP/siptrunk/101|300|") in new stack
-- Called siptrunk/101
-- SIP/siptrunk-093cbd58 answered SIP/110-093c7d38
-- Packet2Packet bridging SIP/110-093c7d38 and SIP/siptrunk-093cbd58
-- Executing [h@macro-dialout-trunk:1] Macro("SIP/110-093c7d38", "hangupcall|") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] ResetCDR("SIP/110-093c7d38", "w") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:2] NoCDR("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,6)
-- Executing [s@macro-hangupcall:6] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,11)
-- Executing [s@macro-hangupcall:11] Hangup("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 11) exited non-zero on &#39;SIP/110-093c7d38&#39; in macro &#39;hangupcall&#39;
== Spawn h extension (macro-dialout-trunk, h, 1) exited non-zero on &#39;SIP/110-093c7d38&#39;
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 19) exited non-zero on &#39;SIP/110-093c7d38&#39; in macro &#39;dialout-trunk&#39;
== Spawn extension (from-internal, 101, 4) exited non-zero on &#39;SIP/110-093c7d38&#39;

[/left]

لاگ کامپیوتر دوم
[left]

elastix*CLI>
-- Executing [101@from-sip-external:1] NoOp("SIP/192.168.20.121-09275268", "Received incoming SIP connection from unknown peer to 101") in new stack
-- Executing [101@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.20.121-09275268", "DID=101") in new stack
-- Executing [101@from-sip-external:3] Goto("SIP/192.168.20.121-09275268", "s|1") in new stack
-- Goto (from-sip-external,s,1)
-- Executing [s@from-sip-external:1] GotoIf("SIP/192.168.20.121-09275268", "0?from-trunk|101|1") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.20.121-09275268", "TIMEOUT(absolute)=15") in new stack
-- Channel will hangup at 2011-02-14 08:44:06 UTC.
-- Executing [s@from-sip-external:3] Answer("SIP/192.168.20.121-09275268", "") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:4] Wait("SIP/192.168.20.121-09275268", "2") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:5] Playback("SIP/192.168.20.121-09275268", "ss-noservice") in new stack
-- <SIP/192.168.20.121-09275268> Playing &#39;ss-noservice&#39; (language &#39;en&#39;)
-- Executing [s@from-sip-external:6] PlayTones("SIP/192.168.20.121-09275268", "congestion") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:7] Congestion("SIP/192.168.20.121-09275268", "5") in new stack
== Spawn extension (from-sip-external, s, 7) exited non-zero on &#39;SIP/192.168.20.121-09275268&#39;
-- Executing [h@from-sip-external:1] NoOp("SIP/192.168.20.121-09275268", "Hangup") in new stack
-- Executing [h@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.20.121-09275268", "DID=s") in new stack
-- Executing [h@from-sip-external:3] Goto("SIP/192.168.20.121-09275268", "s|1") in new stack
-- Goto (from-sip-external,s,1)
-- Executing [s@from-sip-external:1] GotoIf("SIP/192.168.20.121-09275268", "0?from-trunk|s|1") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.20.121-09275268", "TIMEOUT(absolute)=15") in new stack
-- Channel will hangup at 2011-02-14 08:44:18 UTC.
-- Executing [s@from-sip-external:3] Answer("SIP/192.168.20.121-09275268", "") in new stack
== Spawn extension (from-sip-external, s, 3) exited non-zero on &#39;SIP/192.168.20.121-09275268&#39;
-- Remote UNIX connection
-- Remote UNIX connection disconnected

[/left]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
مقدار Allow Anonymous Inbound SIP Calls واقع در general setting را برابر با true قرار دادم و مشکل به نوعی حل شد.

کسی میدونه نحوه تعریف user و pass برای sip trunk ها چیست و چگونه این کار انجام میشود؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
برای iax ترانک ها تو همین سایت توضیح داده شده است.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
 • صفحه :
 • 1


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 102 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 59 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 39 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 64 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 920 پست
 2. 0 زیرمجموعه

آخرین مباحث انجمن

چطور متوجه بشییم کدوم خط ها آزاده
من میخوام یه نرم افزار باشه که متوجه بشم کدوم داخلی ها آزاده و کدوم یکی ها مشغول...
31 بازدید
0 رای
1 پاسخ
ارسال در چهارشنبه, 20 فوریه 2019
باز کردن محیط گرافیکی الاستیکس
سلام من ابتدای راه الاستیکس هستم ، قبلا سیسکو رو به انجام رسوندم حالا برای ایجاد...
1639 بازدید
0 رای
16 پاسخ
ارسال در جمعه, 24 فوریه 2012
مشکل الستیکس
با درود .در سیستم الستیکس به مشکل زیر (عکس پیوست)برخوردم .لطفا راهنمایی کنید .مم...
9 بازدید
0 رای
0 پاسخ
ارسال در یکشنبه, 17 مارس 2019
 • جدید
 • ایجاد vpn برای شبکه
  با سلام خدمت دوستان عزیز آی تی سال جدید رو پیشاپیش تبریک میگم. ی سوال داشتم ش...
  10 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در یکشنبه, 17 مارس 2019
 • جدید
 • تاخیر در مکالمه
  سلام من ایزابل نسخه ویز را از همین سایت دانلود کردم و روی یک سرور اچ پی نصب کر...
  17 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در شنبه, 16 مارس 2019
 • جدید
 • قطعی تماس ورودی در ۶ ثانیه روی خط سیپ
  درود بر اساتید من روی الستیکس یک خط سیپ دارم و خطهای شهریم از طریق دینستار به س...
  29 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در دوشنبه, 11 مارس 2019
  پشت خطی
  با سلام شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو به دوستان تسلیت عرض میکنم سوالی ...
  19 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در یکشنبه, 10 مارس 2019
  غیر فعال کردن forward بر روی گوشی موبایل
  با سلام چطور میشه ، دایورت کردن تماس داخلی به موبایل رو غیر فعال کرد ، یا فقط ...
  236 بازدید
  0 رای
  2 پاسخ
  ارسال در پنج شنبه, 06 سبتامبر 2018
  التیکس رزبری
  الستیکس روی رزبری نصب کردم فایل شما بالا نمیاد چیکار کنم ؟...
  18 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در شنبه, 09 مارس 2019
  دایورت کردن داخلی
  سلام و خسته باشید دصورت جواب ندادن اخلی چگونه میتوان به شماره موبایل آن داخلی را...
  543 بازدید
  0 رای
  2 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 26 آگوست 2015

  آمار انجمن

  تعداد موضوع ها: 6686
  تعداد پست ها: 25241
  موضوعات حل شده: 46
  تعداد کاربران: 13968

  ورود amir عزیز را به جمع کاربران ویپ ایران تبریک می گوییم.

  آخرین خبرها

  خبرنامه

  در لیست کاربران ما ثبت نام نمایید تا از آخرین اخبار دانشنامه و دوره های آموزشی با خبر باشید.