انجمن

 1. fkhosravy
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. دوشنبه, 25 بهمن 1389
سلام
ما روی دو کامپیوتر استریسک نصب کرده ایم. میخواهیم کامپیوتر اول تماسهای دریافتی اش را از طریق sip trunk به دومی منتقل کند.
کامپیوتر دوم از بیرون قابل دسترس بوده و امکان تماس به بیرون را نیز از روی آن داریم، ولی زمانی که تماسها از روی کامپیوتر اول به دومی منتقل میشوند، صرف نظر از اینکه تماس داخلی باشد یا خارجی و شماره معتبر باشد یا نه، همواره یک پیام پخش میشود:
The Number You have dialed is not in service

لاگ کامپیوتر اول
[left]

elastix*CLI>
-- Executing [101@from-internal:1] Macro("SIP/110-093c7d38", "user-callerid|SKIPTTL|") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/110-093c7d38", "AMPUSER=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "1|Set|REALCALLERIDNUM=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/110-093c7d38", "AMPUSER=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/110-093c7d38", "AMPUSERCIDNAME=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/110-093c7d38", "AMPUSERCID=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/110-093c7d38", "CALLERID(all)="110" <110>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/110-093c7d38", "REALCALLERIDNUM=110") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "0|Set|CHANNEL(language)=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,20)
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] NoOp("SIP/110-093c7d38", "Using CallerID "110" <110>") in new stack
-- Executing [101@from-internal:2] Set("SIP/110-093c7d38", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [101@from-internal:3] Macro("SIP/110-093c7d38", "record-enable|110|OUT|") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?check") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,4)
-- Executing [s@macro-record-enable:4] AGI("SIP/110-093c7d38", "recordingcheck|20110214-084350|1297660430.55") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
recordingcheck|20110214-084350|1297660430.55: Outbound recording not enabled
-- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
-- Executing [s@macro-record-enable:5] MacroExit("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
-- Executing [101@from-internal:4] Macro("SIP/110-093c7d38", "dialout-trunk|2|101||") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/110-093c7d38", "DIAL_TRUNK=2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/110-093c7d38", "0?sub-pincheck|s|1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?disabletrunk|1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/110-093c7d38", "DIAL_NUMBER=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/110-093c7d38", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/110-093c7d38", "OUTBOUND_GROUP=OUT_2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?nomax") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/110-093c7d38", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/110-093c7d38", "outbound-callerid|2") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "0|SetCallerPres|") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "0|Set|REALCALLERIDNUM=110") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?normcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/110-093c7d38", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/110-093c7d38", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/110-093c7d38", "TRUNKOUTCID=sip trunk") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "1|Set|CALLERID(all)=sip trunk") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?exit") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,11)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:11] MacroExit("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "1|AGI|fixlocalprefix") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
> fixlocalprefix: Using pattern .
== fixlocalprefix: Dialpattern . matched. 101 -> 101
-- AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/110-093c7d38", "OUTNUM=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/110-093c7d38", "custom=SIP/siptrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/110-093c7d38", "0|Set|DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/110-093c7d38", "dialout-trunk-predial-hook|") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?bypass|1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/110-093c7d38", "SIP/siptrunk/101|300|") in new stack
-- Called siptrunk/101
-- SIP/siptrunk-093cbd58 answered SIP/110-093c7d38
-- Packet2Packet bridging SIP/110-093c7d38 and SIP/siptrunk-093cbd58
-- Executing [h@macro-dialout-trunk:1] Macro("SIP/110-093c7d38", "hangupcall|") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] ResetCDR("SIP/110-093c7d38", "w") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:2] NoCDR("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,6)
-- Executing [s@macro-hangupcall:6] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] GotoIf("SIP/110-093c7d38", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,11)
-- Executing [s@macro-hangupcall:11] Hangup("SIP/110-093c7d38", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 11) exited non-zero on &#39;SIP/110-093c7d38&#39; in macro &#39;hangupcall&#39;
== Spawn h extension (macro-dialout-trunk, h, 1) exited non-zero on &#39;SIP/110-093c7d38&#39;
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 19) exited non-zero on &#39;SIP/110-093c7d38&#39; in macro &#39;dialout-trunk&#39;
== Spawn extension (from-internal, 101, 4) exited non-zero on &#39;SIP/110-093c7d38&#39;

[/left]

لاگ کامپیوتر دوم
[left]

elastix*CLI>
-- Executing [101@from-sip-external:1] NoOp("SIP/192.168.20.121-09275268", "Received incoming SIP connection from unknown peer to 101") in new stack
-- Executing [101@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.20.121-09275268", "DID=101") in new stack
-- Executing [101@from-sip-external:3] Goto("SIP/192.168.20.121-09275268", "s|1") in new stack
-- Goto (from-sip-external,s,1)
-- Executing [s@from-sip-external:1] GotoIf("SIP/192.168.20.121-09275268", "0?from-trunk|101|1") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.20.121-09275268", "TIMEOUT(absolute)=15") in new stack
-- Channel will hangup at 2011-02-14 08:44:06 UTC.
-- Executing [s@from-sip-external:3] Answer("SIP/192.168.20.121-09275268", "") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:4] Wait("SIP/192.168.20.121-09275268", "2") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:5] Playback("SIP/192.168.20.121-09275268", "ss-noservice") in new stack
-- <SIP/192.168.20.121-09275268> Playing &#39;ss-noservice&#39; (language &#39;en&#39;)
-- Executing [s@from-sip-external:6] PlayTones("SIP/192.168.20.121-09275268", "congestion") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:7] Congestion("SIP/192.168.20.121-09275268", "5") in new stack
== Spawn extension (from-sip-external, s, 7) exited non-zero on &#39;SIP/192.168.20.121-09275268&#39;
-- Executing [h@from-sip-external:1] NoOp("SIP/192.168.20.121-09275268", "Hangup") in new stack
-- Executing [h@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.20.121-09275268", "DID=s") in new stack
-- Executing [h@from-sip-external:3] Goto("SIP/192.168.20.121-09275268", "s|1") in new stack
-- Goto (from-sip-external,s,1)
-- Executing [s@from-sip-external:1] GotoIf("SIP/192.168.20.121-09275268", "0?from-trunk|s|1") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.20.121-09275268", "TIMEOUT(absolute)=15") in new stack
-- Channel will hangup at 2011-02-14 08:44:18 UTC.
-- Executing [s@from-sip-external:3] Answer("SIP/192.168.20.121-09275268", "") in new stack
== Spawn extension (from-sip-external, s, 3) exited non-zero on &#39;SIP/192.168.20.121-09275268&#39;
-- Remote UNIX connection
-- Remote UNIX connection disconnected

[/left]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
مقدار Allow Anonymous Inbound SIP Calls واقع در general setting را برابر با true قرار دادم و مشکل به نوعی حل شد.

کسی میدونه نحوه تعریف user و pass برای sip trunk ها چیست و چگونه این کار انجام میشود؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
برای iax ترانک ها تو همین سایت توضیح داده شده است.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
 • صفحه :
 • 1


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید

آخرین مباحث انجمن

مشكل صداي خروجي در الستيكس در اتصال vpn
سلام من براي استفاده كارمندان در منزل از تلفن، يك vpn روي ميروتيك راه اندازي كر...
1 بازدید
0 رای
0 پاسخ
ارسال در چهارشنبه, 22 می 2019
 • جدید
 • اپلیکیشن Originate
  با سلام و احترام وقتی کد زیر را اجرا می کنم تماس برقرار می شود ولی بلافاصله قط...
  825 بازدید
  0 رای
  3 پاسخ
  ارسال در یکشنبه, 28 ژانویه 2018
  قطع شدن تماس به سمت بیرون پس از 30 ثانیه
  سلام سرویس sip شاتل رو امروز فعال کردیم متاسفانه در تماس خروجی دقیقا روی 30 ثان...
  4 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در سه شنبه, 21 می 2019
 • جدید
 • مشکل در ریجیستر شدن خط آسیاتکی
  با سلام در ریجیستر کردن خط آسیاتکی روی ایزابل مشکل دارم و در قسمت sip show peers...
  7 بازدید
  0 رای
  1 پاسخ
  ارسال در دوشنبه, 20 می 2019
 • جدید
 • مشکل از دسترس خارج شدن سرویس استریسک
  سلام من به یه مشکلی خوردم که هر چقدر سرچ میکنم نتیجه ای نداره.حتی به چندتا شر...
  7 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در دوشنبه, 20 می 2019
 • جدید
 • https://confidentpreneur.com/strong-keto-bhb/
  strong keto bhb The focus is mainly on the points you have. That means you can ...
  7 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در دوشنبه, 20 می 2019
 • جدید
 • قطع تماس بعد از پلی ivr
  سلام.ایا این امکان در ivr الستیکس وجود داره که طوری تنظیم بشه که بعد پایان فایل ...
  13 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در یکشنبه, 19 می 2019
 • جدید
 • روی ایزابل و تنور چطور میشه خط مستقیم به داخلی داد
  سلام توی ایزابل چطوری میشه خطوط شهری رو گروه بندی کرد تا به داخلی مشخصی خط شهری...
  36 بازدید
  0 رای
  5 پاسخ
  مشکل با بروزرسانی الستیکس 2.5 ؟!
  سلام دستور yum update elastix چرا کار نمیکنه؟ [root@localhost ~]# yum ...
  19 بازدید
  0 رای
  2 پاسخ
 • جدید
 • ارسال پیامک
  سلام در سافت فون ها یه بخشی به نام messages وجود داره. این بخش مانند پیامک...
  36 بازدید
  0 رای
  2 پاسخ
  ارسال در دوشنبه, 13 می 2019

  آمار انجمن

  تعداد موضوع ها: 6866
  تعداد پست ها: 25528
  موضوعات حل شده: 49
  تعداد کاربران: 14295

  ورود روح الله خدابخش عزیز را به جمع کاربران ویپ ایران تبریک می گوییم.

  آخرین خبرها

  خبرنامه

  در لیست کاربران ما ثبت نام نمایید تا از آخرین اخبار دانشنامه و دوره های آموزشی با خبر باشید.