انجمن

 1. seighalan
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1389
سلام
من 9 را جهت آزاد کردن خط از outbound route سیستم برداشتم تا دیگه لازم نباشه 9 را برای گرفتن شماره های بیرون بگیرم. سیستم چندساعتی خوب کار کرد اما بعدش هرشماره ای که میگرفتی پیام all circut busy now را نشان میداد که البته با ریستارت سیستم برطرف شد.
پیشنهاد دوستان جهت گرفتن پیش شماره چیه؟یعنی باشه بهتره یا نه .چی میتونه سبب بوجود اومدن این مشکل باشه؟متشکرم
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
اگر باشه خيلي بهتره.. و لي خوب اگر هم نباشه اين مشكل شما نبايد پيش بيايد !
ولي خوب اگر اين پيش شماره را برداريد بايد در انتخاب داخلي هاي خيلي دقت كنيد، سعي كنيد 4 رقمي باشه و با شماره هاي مخابرات تداخل نداشته باشه
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
متاسفانه این مشکل در حالیکه قانون .|9 رو اضافه کردم بازهم بوجود میاد. هرشماره بیرونی که میگیری میگه all circuit busy now و وقتی در asterisk -rv رو اجرا میکنم و شماره ای رو میگیرم میبینم که علت این لاگ استریسک نگاه میکنی میبنی که لاگ زیرو نشون میده :
[center]TRUNK Dial failed due to CONGESTION - failing through to other trunks[/center]

برای اطلاعات بیشتر من لاگ کامل یک تماس بیرونی رو اینجا قرارمیدم:

-- [left]Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
recordingcheck,20100501-120938,1272699578.144: Outbound recording not enabled
-- <SIP/1005-b7824050>AGI Script recordingcheck completed, returning 0
-- Executing [s@macro-record-enable:5] MacroExit("SIP/1005-b7824050", "";) in new stack
-- Executing [9119@from-internal:4] Macro("SIP/1005-b7824050", "dialout-trunk,1,119,,";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/1005-b7824050", "DIAL_TRUNK=1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/1005-b7824050", "0?sub-pincheck,s,1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "0?disabletrunk,1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/1005-b7824050", "DIAL_NUMBER=119";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/1005-b7824050", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/1005-b7824050", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?nomax";) in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "0?skipoutcid";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/1005-b7824050", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/1005-b7824050", "outbound-callerid,1";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(CALLERPRES()=)";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(REALCALLERIDNUM=1005)";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?normcid";) in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/1005-b7824050", "USEROUTCID=";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/1005-b7824050", "EMERGENCYCID=";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/1005-b7824050", "TRUNKOUTCID=";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?trunkcid";) in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(CALLERID(all)=)";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(CALLERID(all)=)";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "1?AGI(fixlocalprefix)";) in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
-- <SIP/1005-b7824050>AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/1005-b7824050", "OUTNUM=119";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/1005-b7824050", "custom=DAHDI/g0";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^))";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/1005-b7824050", "dialout-trunk-predial-hook,";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/1005-b7824050", "";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "0?bypass,1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "0?customtrunk";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/1005-b7824050", "DAHDI/g0/119,300,";) in new stack
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] Goto("SIP/1005-b7824050", "s-CONGESTION,1";) in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,1)
-- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:1] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?noreport";) in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,3)
-- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:3] NoOp("SIP/1005-b7824050", "TRUNK Dial failed due to CONGESTION - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [9119@from-internal:5] Macro("SIP/1005-b7824050", "outisbusy,";) in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Playback("SIP/1005-b7824050", "all-circuits-busy-now,noanswer";) in new stack
-- <SIP/1005-b7824050> Playing &#39;all-circuits-busy-now.ulaw&#39; (language &#39;en&#39;)
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] Playback("SIP/1005-b7824050", "pls-try-call-later,noanswer";) in new stack
-- <SIP/1005-b7824050> Playing &#39;pls-try-call-later.ulaw&#39; (language &#39;en&#39;)
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] Macro("SIP/1005-b7824050", "hangupcall";) in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?skiprg";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,4)
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?skipblkvm";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,7)
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?theend";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/1005-b7824050", "";) in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39; in macro &#39;hangupcall&#39;
== Spawn extension (macro-outisbusy, s, 3) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39; in macro &#39;outisbusy&#39;
== Spawn extension (from-internal, 9119, 5) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39;
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/1005-b7824050", "hangupcall";) in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?skiprg";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,4)
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?skipblkvm";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,7)
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?theend";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/1005-b7824050", "";) in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39; in macro &#39;hangupcall&#39;
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39;
[/left]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
شما بايد مشكل رو در ترانكتون جستجو كنيد...
كارت شهري داريد..
شايد يك خط اشغال ميشه بعد نمي تونه بره خط بعدي..
ترانك چيه؟..
به احتمال زياد از ترانك Congestion بر مي گرده..
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
من کارت شهری دارم. در واقع دو ترانک دارم یک ترانک zap و یک ترانک sip. اما ترانکی به نام congestion ندارم. برای خودم هم علامت سواله که چرا اینجوری میشه.!
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
خوشبختانه یا متاسفانه خیلی از افراد به مشکل من برخوردند. با مراجعه به فروم های دیگه از جمله freepbx میتونید به این حرف من برسید.
من که هیچ جواب قطعی ندیدم. اما در جواب سوال من در فروم freepbx گفته شد که از freepbx2.7 استفاده کنم چون گزارش جامع و کاملتری داره که میتونم با مراجعه به HANGUPCAUSE به اطلاعات کاملتری از کانالی که این گزارش را برگردانده برسم.
البته به یک خط لاگ من هم اشاره شد و گفته شد که ترانک داره گزارش congestion (تراکم , گرفتگی) میده که خط زیر نشانی از آن است :
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/1005-b7824050", "DAHDI/g0/119,300,";) in new stack
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام
Congestion همون بوق ممتد هست که بعد پیغام all circuit busy now تندتند زده میشه نه ترانک یا اکستنشن و ...
من نمیدونم تو فروم های دیگه چی نوشتن ولی بنا به تجربه خودم : معمولاً این مورد وقتی پیش میاد که شما خط آزادی نداشته باشید یا تمام خطوط شما اشغال باشند (یا Dial-tone نداشته باشند)؛ مطمئن بشید که busydetect رو true کردید و busycount هم خیلی زیاد نباشه (مثلاً 5 خوبه)؛ ضمناً من همیشه از خطوط آنالوگ وقتی FSK روشون هست بهتر جواب گرفتم، بهتره با مرکز مخابرات مربوطه در این مورد صحبت کنید ...
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام
میشه واضح تر بگید. من این مشکل رو وقتی دارم که میخوام با خطوط شهری تماس بگیرم یعنی وقتی میخوام یک شماره شهری رو بگیرم این پیغام رو میده در حالیکه داخلی های sip بدون مشکل کار میکنند و تماس از بیرون به داخل سیستم هم به خوبی صورت میگیرد.
منظور شما از busydetect , busy count همان دوخطی است که در فایل cahn dahdi اضافه میکنیم؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام گویا با قراردادن busycount=4 این مشکل مرتفع شده و تا الان که دوروزه از تغییر میگذره این پیامو فقط یکبار دریافت کردم که اون هم بعد از چنددقیقه برطرف شد. در صورتیکه قبلاً روی پیام میموند تا زمانیکه سیستم رو ریستارت کنم.متشکرم
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
 • صفحه :
 • 1


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید

آخرین مباحث انجمن

https://downthepch.com/joyelle-derma-cream/
Joyelle Derma Don't deny yourself The moment you tell yourself that you are not...
1 بازدید
0 رای
0 پاسخ
ارسال در دوشنبه, 27 می 2019
 • جدید
 • در اومدن پدر ما توسط ایزابل
  سلام دوستان بعد از نصب ایزابل سرویس httpd بعد چند ساعت از کار میوفته و هر کار...
  1 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در دوشنبه, 27 می 2019
 • جدید
 • مشکل در برقراری تماس خارجی
  با سلام، من روی یک رایانه رزبری پای استریسک ریختم و داخلی تعریف کردم و بدون هیچ ...
  12 بازدید
  0 رای
  2 پاسخ
  ارسال در شنبه, 25 می 2019
 • جدید
 • ارتباط دفاتر شرکتها
  سلام من قصد دارم ارتباط بین دفاتر چند سازمان رو باهم برقرار کنم . این سازمان دار...
  1295 بازدید
  0 رای
  3 پاسخ
  ارسال در یکشنبه, 12 آوریل 2009
  vpn
  سلام . میخوام vpn بزنم واسه تماس از خارج شبکه . میشه کمکم کنین؟...
  365 بازدید
  0 رای
  1 پاسخ
  ارسال در دوشنبه, 09 فوریه 2015
  تعیین اولویت پهنای باند برای voip و اینترنت
  سلام. توضیحاتی در خصوص شبکه داخلی ما: 1- یک میکروتیک rg450g داریم. اینترنت رو...
  22 بازدید
  0 رای
  2 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 22 می 2019
 • جدید
 • اتصال خط سیپ ترانک به سرور خارج از محل شرکت
  سلام خدمت دوستان ما در محل شرکت یک خط سیپ ترانک داریم و سرور استریسک ما خارج از...
  17 بازدید
  0 رای
  1 پاسخ
  ارسال در جمعه, 24 می 2019
 • جدید
 • http://getnutritionshelp.com/opti-farms-keto/
  Opti Farms Keto Dieting is not handy Diets, everyone knows it. Stick to a sched...
  5 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در شنبه, 25 می 2019
 • جدید
 • مشكل صداي خروجي در الستيكس در اتصال vpn
  سلام من براي استفاده كارمندان در منزل از تلفن، يك vpn روي ميروتيك راه اندازي كر...
  19 بازدید
  0 رای
  3 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 22 می 2019
 • جدید
 • pbx
  با سلام در elastix قسمت PBX اطلاعات بهم نشون نمیده ولی تلفنا وصلن...
  6 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در پنج شنبه, 23 می 2019
 • جدید
 • آمار انجمن

  تعداد موضوع ها: 6876
  تعداد پست ها: 25550
  موضوعات حل شده: 49
  تعداد کاربران: 14319

  ورود سیامک عزیز را به جمع کاربران ویپ ایران تبریک می گوییم.

  آخرین خبرها

  خبرنامه

  در لیست کاربران ما ثبت نام نمایید تا از آخرین اخبار دانشنامه و دوره های آموزشی با خبر باشید.