انجمن

 1. seighalan
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1389
سلام
من 9 را جهت آزاد کردن خط از outbound route سیستم برداشتم تا دیگه لازم نباشه 9 را برای گرفتن شماره های بیرون بگیرم. سیستم چندساعتی خوب کار کرد اما بعدش هرشماره ای که میگرفتی پیام all circut busy now را نشان میداد که البته با ریستارت سیستم برطرف شد.
پیشنهاد دوستان جهت گرفتن پیش شماره چیه؟یعنی باشه بهتره یا نه .چی میتونه سبب بوجود اومدن این مشکل باشه؟متشکرم
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
اگر باشه خيلي بهتره.. و لي خوب اگر هم نباشه اين مشكل شما نبايد پيش بيايد !
ولي خوب اگر اين پيش شماره را برداريد بايد در انتخاب داخلي هاي خيلي دقت كنيد، سعي كنيد 4 رقمي باشه و با شماره هاي مخابرات تداخل نداشته باشه
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
متاسفانه این مشکل در حالیکه قانون .|9 رو اضافه کردم بازهم بوجود میاد. هرشماره بیرونی که میگیری میگه all circuit busy now و وقتی در asterisk -rv رو اجرا میکنم و شماره ای رو میگیرم میبینم که علت این لاگ استریسک نگاه میکنی میبنی که لاگ زیرو نشون میده :
[center]TRUNK Dial failed due to CONGESTION - failing through to other trunks[/center]

برای اطلاعات بیشتر من لاگ کامل یک تماس بیرونی رو اینجا قرارمیدم:

-- [left]Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
recordingcheck,20100501-120938,1272699578.144: Outbound recording not enabled
-- <SIP/1005-b7824050>AGI Script recordingcheck completed, returning 0
-- Executing [s@macro-record-enable:5] MacroExit("SIP/1005-b7824050", "";) in new stack
-- Executing [9119@from-internal:4] Macro("SIP/1005-b7824050", "dialout-trunk,1,119,,";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/1005-b7824050", "DIAL_TRUNK=1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/1005-b7824050", "0?sub-pincheck,s,1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "0?disabletrunk,1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/1005-b7824050", "DIAL_NUMBER=119";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/1005-b7824050", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/1005-b7824050", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?nomax";) in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "0?skipoutcid";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/1005-b7824050", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/1005-b7824050", "outbound-callerid,1";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(CALLERPRES()=)";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(REALCALLERIDNUM=1005)";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?normcid";) in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/1005-b7824050", "USEROUTCID=";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/1005-b7824050", "EMERGENCYCID=";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/1005-b7824050", "TRUNKOUTCID=";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?trunkcid";) in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(CALLERID(all)=)";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(CALLERID(all)=)";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "1?AGI(fixlocalprefix)";) in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
-- <SIP/1005-b7824050>AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/1005-b7824050", "OUTNUM=119";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/1005-b7824050", "custom=DAHDI/g0";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^))";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/1005-b7824050", "dialout-trunk-predial-hook,";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/1005-b7824050", "";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "0?bypass,1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "0?customtrunk";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/1005-b7824050", "DAHDI/g0/119,300,";) in new stack
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] Goto("SIP/1005-b7824050", "s-CONGESTION,1";) in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,1)
-- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:1] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?noreport";) in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,3)
-- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:3] NoOp("SIP/1005-b7824050", "TRUNK Dial failed due to CONGESTION - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [9119@from-internal:5] Macro("SIP/1005-b7824050", "outisbusy,";) in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Playback("SIP/1005-b7824050", "all-circuits-busy-now,noanswer";) in new stack
-- <SIP/1005-b7824050> Playing &#39;all-circuits-busy-now.ulaw&#39; (language &#39;en&#39;)
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] Playback("SIP/1005-b7824050", "pls-try-call-later,noanswer";) in new stack
-- <SIP/1005-b7824050> Playing &#39;pls-try-call-later.ulaw&#39; (language &#39;en&#39;)
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] Macro("SIP/1005-b7824050", "hangupcall";) in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?skiprg";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,4)
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?skipblkvm";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,7)
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?theend";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/1005-b7824050", "";) in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39; in macro &#39;hangupcall&#39;
== Spawn extension (macro-outisbusy, s, 3) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39; in macro &#39;outisbusy&#39;
== Spawn extension (from-internal, 9119, 5) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39;
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/1005-b7824050", "hangupcall";) in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?skiprg";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,4)
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?skipblkvm";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,7)
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?theend";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/1005-b7824050", "";) in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39; in macro &#39;hangupcall&#39;
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39;
[/left]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
شما بايد مشكل رو در ترانكتون جستجو كنيد...
كارت شهري داريد..
شايد يك خط اشغال ميشه بعد نمي تونه بره خط بعدي..
ترانك چيه؟..
به احتمال زياد از ترانك Congestion بر مي گرده..
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
من کارت شهری دارم. در واقع دو ترانک دارم یک ترانک zap و یک ترانک sip. اما ترانکی به نام congestion ندارم. برای خودم هم علامت سواله که چرا اینجوری میشه.!
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
خوشبختانه یا متاسفانه خیلی از افراد به مشکل من برخوردند. با مراجعه به فروم های دیگه از جمله freepbx میتونید به این حرف من برسید.
من که هیچ جواب قطعی ندیدم. اما در جواب سوال من در فروم freepbx گفته شد که از freepbx2.7 استفاده کنم چون گزارش جامع و کاملتری داره که میتونم با مراجعه به HANGUPCAUSE به اطلاعات کاملتری از کانالی که این گزارش را برگردانده برسم.
البته به یک خط لاگ من هم اشاره شد و گفته شد که ترانک داره گزارش congestion (تراکم , گرفتگی) میده که خط زیر نشانی از آن است :
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/1005-b7824050", "DAHDI/g0/119,300,";) in new stack
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام
Congestion همون بوق ممتد هست که بعد پیغام all circuit busy now تندتند زده میشه نه ترانک یا اکستنشن و ...
من نمیدونم تو فروم های دیگه چی نوشتن ولی بنا به تجربه خودم : معمولاً این مورد وقتی پیش میاد که شما خط آزادی نداشته باشید یا تمام خطوط شما اشغال باشند (یا Dial-tone نداشته باشند)؛ مطمئن بشید که busydetect رو true کردید و busycount هم خیلی زیاد نباشه (مثلاً 5 خوبه)؛ ضمناً من همیشه از خطوط آنالوگ وقتی FSK روشون هست بهتر جواب گرفتم، بهتره با مرکز مخابرات مربوطه در این مورد صحبت کنید ...
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام
میشه واضح تر بگید. من این مشکل رو وقتی دارم که میخوام با خطوط شهری تماس بگیرم یعنی وقتی میخوام یک شماره شهری رو بگیرم این پیغام رو میده در حالیکه داخلی های sip بدون مشکل کار میکنند و تماس از بیرون به داخل سیستم هم به خوبی صورت میگیرد.
منظور شما از busydetect , busy count همان دوخطی است که در فایل cahn dahdi اضافه میکنیم؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام گویا با قراردادن busycount=4 این مشکل مرتفع شده و تا الان که دوروزه از تغییر میگذره این پیامو فقط یکبار دریافت کردم که اون هم بعد از چنددقیقه برطرف شد. در صورتیکه قبلاً روی پیام میموند تا زمانیکه سیستم رو ریستارت کنم.متشکرم
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
 • صفحه :
 • 1


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 102 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 59 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 39 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 64 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 920 پست
 2. 0 زیرمجموعه

آخرین مباحث انجمن

https://www.testostack.com/bioinvitagen/
https://www.testostack.com/bioinvitagen/...
9 بازدید
0 رای
0 پاسخ
ارسال در یکشنبه, 24 مارس 2019
 • جدید
 • https://www.alphamaleenhancement.com/omg-slim-fors
  https://www.alphamaleenhancement.com/omg-slim-forskolin/...
  11 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در جمعه, 22 مارس 2019
 • جدید
 • https://www.alphamaleenhancement.com/keto-viv/
  https://www.alphamaleenhancement.com/keto-viv/...
  12 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در جمعه, 22 مارس 2019
 • جدید
 • https://www.alphamaleenhancement.com/t7-power-max/
  https://www.alphamaleenhancement.com/t7-power-max/...
  17 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 20 مارس 2019
 • جدید
 • چطور متوجه بشییم کدوم خط ها آزاده
  من میخوام یه نرم افزار باشه که متوجه بشم کدوم داخلی ها آزاده و کدوم یکی ها مشغول...
  47 بازدید
  0 رای
  1 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 20 فوریه 2019
  باز کردن محیط گرافیکی الاستیکس
  سلام من ابتدای راه الاستیکس هستم ، قبلا سیسکو رو به انجام رسوندم حالا برای ایجاد...
  1652 بازدید
  0 رای
  16 پاسخ
  ارسال در جمعه, 24 فوریه 2012
  مشکل الستیکس
  با درود .در سیستم الستیکس به مشکل زیر (عکس پیوست)برخوردم .لطفا راهنمایی کنید .مم...
  17 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در یکشنبه, 17 مارس 2019
 • جدید
 • ایجاد vpn برای شبکه
  با سلام خدمت دوستان عزیز آی تی سال جدید رو پیشاپیش تبریک میگم. ی سوال داشتم ش...
  19 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در یکشنبه, 17 مارس 2019
 • جدید
 • تاخیر در مکالمه
  سلام من ایزابل نسخه ویز را از همین سایت دانلود کردم و روی یک سرور اچ پی نصب کر...
  27 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در شنبه, 16 مارس 2019
  قطعی تماس ورودی در ۶ ثانیه روی خط سیپ
  درود بر اساتید من روی الستیکس یک خط سیپ دارم و خطهای شهریم از طریق دینستار به س...
  38 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در دوشنبه, 11 مارس 2019

  آمار انجمن

  تعداد موضوع ها: 6769
  تعداد پست ها: 25324
  موضوعات حل شده: 46
  تعداد کاربران: 13977

  ورود حسن میرزاپور عزیز را به جمع کاربران ویپ ایران تبریک می گوییم.

  آخرین خبرها

  خبرنامه

  در لیست کاربران ما ثبت نام نمایید تا از آخرین اخبار دانشنامه و دوره های آموزشی با خبر باشید.