انجمن

 1. seighalan
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1389
سلام
من 9 را جهت آزاد کردن خط از outbound route سیستم برداشتم تا دیگه لازم نباشه 9 را برای گرفتن شماره های بیرون بگیرم. سیستم چندساعتی خوب کار کرد اما بعدش هرشماره ای که میگرفتی پیام all circut busy now را نشان میداد که البته با ریستارت سیستم برطرف شد.
پیشنهاد دوستان جهت گرفتن پیش شماره چیه؟یعنی باشه بهتره یا نه .چی میتونه سبب بوجود اومدن این مشکل باشه؟متشکرم
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
اگر باشه خيلي بهتره.. و لي خوب اگر هم نباشه اين مشكل شما نبايد پيش بيايد !
ولي خوب اگر اين پيش شماره را برداريد بايد در انتخاب داخلي هاي خيلي دقت كنيد، سعي كنيد 4 رقمي باشه و با شماره هاي مخابرات تداخل نداشته باشه
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
متاسفانه این مشکل در حالیکه قانون .|9 رو اضافه کردم بازهم بوجود میاد. هرشماره بیرونی که میگیری میگه all circuit busy now و وقتی در asterisk -rv رو اجرا میکنم و شماره ای رو میگیرم میبینم که علت این لاگ استریسک نگاه میکنی میبنی که لاگ زیرو نشون میده :
[center]TRUNK Dial failed due to CONGESTION - failing through to other trunks[/center]

برای اطلاعات بیشتر من لاگ کامل یک تماس بیرونی رو اینجا قرارمیدم:

-- [left]Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
recordingcheck,20100501-120938,1272699578.144: Outbound recording not enabled
-- <SIP/1005-b7824050>AGI Script recordingcheck completed, returning 0
-- Executing [s@macro-record-enable:5] MacroExit("SIP/1005-b7824050", "";) in new stack
-- Executing [9119@from-internal:4] Macro("SIP/1005-b7824050", "dialout-trunk,1,119,,";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/1005-b7824050", "DIAL_TRUNK=1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/1005-b7824050", "0?sub-pincheck,s,1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "0?disabletrunk,1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/1005-b7824050", "DIAL_NUMBER=119";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/1005-b7824050", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/1005-b7824050", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?nomax";) in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "0?skipoutcid";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/1005-b7824050", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/1005-b7824050", "outbound-callerid,1";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(CALLERPRES()=)";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(REALCALLERIDNUM=1005)";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?normcid";) in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/1005-b7824050", "USEROUTCID=";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/1005-b7824050", "EMERGENCYCID=";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/1005-b7824050", "TRUNKOUTCID=";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?trunkcid";) in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(CALLERID(all)=)";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(CALLERID(all)=)";) in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "1?AGI(fixlocalprefix)";) in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
-- <SIP/1005-b7824050>AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/1005-b7824050", "OUTNUM=119";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/1005-b7824050", "custom=DAHDI/g0";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/1005-b7824050", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^))";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/1005-b7824050", "dialout-trunk-predial-hook,";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/1005-b7824050", "";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "0?bypass,1";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "0?customtrunk";) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/1005-b7824050", "DAHDI/g0/119,300,";) in new stack
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] Goto("SIP/1005-b7824050", "s-CONGESTION,1";) in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,1)
-- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:1] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?noreport";) in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,3)
-- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:3] NoOp("SIP/1005-b7824050", "TRUNK Dial failed due to CONGESTION - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [9119@from-internal:5] Macro("SIP/1005-b7824050", "outisbusy,";) in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Playback("SIP/1005-b7824050", "all-circuits-busy-now,noanswer";) in new stack
-- <SIP/1005-b7824050> Playing &#39;all-circuits-busy-now.ulaw&#39; (language &#39;en&#39;)
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] Playback("SIP/1005-b7824050", "pls-try-call-later,noanswer";) in new stack
-- <SIP/1005-b7824050> Playing &#39;pls-try-call-later.ulaw&#39; (language &#39;en&#39;)
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] Macro("SIP/1005-b7824050", "hangupcall";) in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?skiprg";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,4)
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?skipblkvm";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,7)
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?theend";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/1005-b7824050", "";) in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39; in macro &#39;hangupcall&#39;
== Spawn extension (macro-outisbusy, s, 3) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39; in macro &#39;outisbusy&#39;
== Spawn extension (from-internal, 9119, 5) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39;
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/1005-b7824050", "hangupcall";) in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?skiprg";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,4)
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?skipblkvm";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,7)
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/1005-b7824050", "1?theend";) in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/1005-b7824050", "";) in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39; in macro &#39;hangupcall&#39;
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on &#39;SIP/1005-b7824050&#39;
[/left]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
شما بايد مشكل رو در ترانكتون جستجو كنيد...
كارت شهري داريد..
شايد يك خط اشغال ميشه بعد نمي تونه بره خط بعدي..
ترانك چيه؟..
به احتمال زياد از ترانك Congestion بر مي گرده..
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
من کارت شهری دارم. در واقع دو ترانک دارم یک ترانک zap و یک ترانک sip. اما ترانکی به نام congestion ندارم. برای خودم هم علامت سواله که چرا اینجوری میشه.!
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
خوشبختانه یا متاسفانه خیلی از افراد به مشکل من برخوردند. با مراجعه به فروم های دیگه از جمله freepbx میتونید به این حرف من برسید.
من که هیچ جواب قطعی ندیدم. اما در جواب سوال من در فروم freepbx گفته شد که از freepbx2.7 استفاده کنم چون گزارش جامع و کاملتری داره که میتونم با مراجعه به HANGUPCAUSE به اطلاعات کاملتری از کانالی که این گزارش را برگردانده برسم.
البته به یک خط لاگ من هم اشاره شد و گفته شد که ترانک داره گزارش congestion (تراکم , گرفتگی) میده که خط زیر نشانی از آن است :
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/1005-b7824050", "DAHDI/g0/119,300,";) in new stack
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام
Congestion همون بوق ممتد هست که بعد پیغام all circuit busy now تندتند زده میشه نه ترانک یا اکستنشن و ...
من نمیدونم تو فروم های دیگه چی نوشتن ولی بنا به تجربه خودم : معمولاً این مورد وقتی پیش میاد که شما خط آزادی نداشته باشید یا تمام خطوط شما اشغال باشند (یا Dial-tone نداشته باشند)؛ مطمئن بشید که busydetect رو true کردید و busycount هم خیلی زیاد نباشه (مثلاً 5 خوبه)؛ ضمناً من همیشه از خطوط آنالوگ وقتی FSK روشون هست بهتر جواب گرفتم، بهتره با مرکز مخابرات مربوطه در این مورد صحبت کنید ...
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام
میشه واضح تر بگید. من این مشکل رو وقتی دارم که میخوام با خطوط شهری تماس بگیرم یعنی وقتی میخوام یک شماره شهری رو بگیرم این پیغام رو میده در حالیکه داخلی های sip بدون مشکل کار میکنند و تماس از بیرون به داخل سیستم هم به خوبی صورت میگیرد.
منظور شما از busydetect , busy count همان دوخطی است که در فایل cahn dahdi اضافه میکنیم؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام گویا با قراردادن busycount=4 این مشکل مرتفع شده و تا الان که دوروزه از تغییر میگذره این پیامو فقط یکبار دریافت کردم که اون هم بعد از چنددقیقه برطرف شد. در صورتیکه قبلاً روی پیام میموند تا زمانیکه سیستم رو ریستارت کنم.متشکرم
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
 • صفحه :
 • 1


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید

آخرین مباحث انجمن

https://www.testosteroneboostclassi.com/opti-farms
https://www.testosteroneboostclassi.com/opti-farms-keto/...
1 بازدید
0 رای
0 پاسخ
ارسال در چهارشنبه, 17 جولای 2019
 • جدید
 • ایجاد نویز بر روی تماس
  با سلام من یک سرور الستیکس دارم با گتوی 8 FXO نیوراک ، هنگام تماس وقتی یک تماس ...
  1 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 17 جولای 2019
 • جدید
 • http://www.protestosteronebooster.com/alka-tone-ke
  http://www.protestosteronebooster.com/alka-tone-keto/...
  3 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 17 جولای 2019
 • جدید
 • http://vitalprogenixaustralia.com/testo-drive-365/
  Testo Drive 365 First of all, we must negotiate expectations: we must understan...
  7 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 17 جولای 2019
 • جدید
 • http://usa.healthymensecret.com/super-cut-keto/
  http://usa.healthymensecret.com/super-cut-keto/...
  9 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 17 جولای 2019
 • جدید
 • https://downthepch.com/Rapid-tone-diet/
  Rapid tone diet According to the Fit for Life principles, 'Dead foods' are very...
  8 بازدید
  0 رای
  0 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 17 جولای 2019
 • جدید
 • مشکل در پخش اعداد فارسی
  سلام من نسخه فارسی ساز نصب کردم اما اعداد رو درست پخش نمی کنه. مثلا عدد 1256 را ...
  3356 بازدید
  0 رای
  34 پاسخ
  ارسال در شنبه, 12 سبتامبر 2009
  غیر فعال شدن کارت شبکه در نسخه جدید ایزابل
  آخرین نسخه از ایزابل ( 2018/10) رو نصب کردم. یک مشکل دارد و اینکه بعد از ریستار...
  22 بازدید
  0 رای
  2 پاسخ
  ارسال در یکشنبه, 14 جولای 2019
 • جدید
 • مشکل با اکستنشن 1234 در ایزابل
  سلام ایننخستین پرسش منه در این انجمن ایزابل رو تازه نصب کردیم و داره کار می کن...
  22 بازدید
  0 رای
  3 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 10 جولای 2019
 • جدید
 • form در callcenter
  با سلام خدمت دوستان من توی بخش callcenter یک فرم ایجاد کردم ولی موقعی که agent...
  36 بازدید
  0 رای
  2 پاسخ
  ارسال در چهارشنبه, 03 جولای 2019

  آمار انجمن

  تعداد موضوع ها: 6928
  تعداد پست ها: 25668
  موضوعات حل شده: 50
  تعداد کاربران: 14607

  ورود Denise JRhyne عزیز را به جمع کاربران ویپ ایران تبریک می گوییم.

  آخرین خبرها

  خبرنامه

  در لیست کاربران ما ثبت نام نمایید تا از آخرین اخبار دانشنامه و دوره های آموزشی با خبر باشید.