1. ماندانا باقری
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. چهارشنبه, 30 دی 1388
[color=black]اتصال دو سرور استريسك با استفاده از ترانك IAX2[/color]
[color=black]پروتكل(IAX ،‌(Inter-Asterisk eXchange، پروتكلي براي PBX استريسك است.[/color]
[color=black]IAX2، ورژن دوم اين پروتكل محبوب است و ورژن يك آن ديگر مورد استفاده قرار نمي گيرد.[/color]
[color=black]IAX2 به اين دليل كه تنها از پورت هاي RTP شبكه براي ارتباطات استفاده مي كند، نسبت به SIP كه از دو پورت SIP و RTP استفاده مي كند، مزيت دارد.[/color]
[color=black]اولين مرحله در تنظيم ترانك IAX2، كشيدن تصويري از آنچه كه نياز داريد است.[/color]
[color=black]در اينجا مثال ساده اي از ارتباط دو PBX بيان مي كنيم.[/color]
[color=black]براي راحتي كار دو PBX را 101 و 106 (بنابر IP دو PBX) نام گذاري مي كنيم.[/color]
[color=black]تمام extension هاي PBX 101 با 1xxx و تمام extension هاي PBX 106 با 3xxx شروع مي شوند.
اين براي راحتي كار در ساختن outbound route، بهتر است.[/color]
[left]
http://www.voipiran.io/images/forum/post/IAX2NetworkDrawing.jpg[/left]

[color=black]ترانك هاي IAX2 با توجه به مقصدشان نام گذاري و با پيكانهايي نشان داده شده اند.
در دو طرف PBX ها اطلاعاتي براي تنظيمات قرار دارد.[/color]
[color=black]همانطور كه سمت PBX 101 نشان مي دهد، به ايجاد ترانك outbound كه 106-peer و ايجاد user ي كه 106-user نام دارد، نياز است.
به طور مشابه ، در سمت PBX106 ، اطلاعات تنظيماتي كه نشان مي دهد به ايجاد ترانك outbound كه 101-peer و userي كه 101-user نام دارد، نياز است.
با ايجاد ترانك شروع مي كنيم و زمانيكه هر دو PBX ترانك IAX2 را داشتند، outbound route ها را تعريف مي كنيم.
[/color]

[color=blue]
a- تنظيم ترانك هاي IAX2
[/color]
[color=black] ترانك IAX2 در PBX101 و PBX106[/color]
[color=black]1- قسمت Add tunk در منو اصلي FreePBX را انتخاب كنيد.[/color]

[left]http://www.voipiran.io/images/forum/post/AddTrunk.JPG[/left]

[color=black]Add IAX2 Trunk -2 را انتخاب كنيد.[/color]

[left]http://www.voipiran.io/images/forum/post/TrunkAddIAX2.JPG
[/left]

[color=black]3- چيزي را تغيير ندهيد و در قسمت Outgoing Settings ، براي تنظيمات PBX 106 و PBX 101 به صورت زير عمل كنيد.[/color]

[center] http://www.voipiran.io/images/forum/post/trunk.JPG[/center]


[color=black]Outgoing Settings -4 با اطلاعات پايه اي كه مقصد IAX user است ،‌پيكربندي مي شود.
Outgoing Settings و incoming settings را در PBX 101 مانند زير پيكربندي كنيد.[/color]

[color=black]:Outgoing Settings[/color]
[li] Trunk Name : 106-peer – نام، هر چيزي مي تواند باشد .[/li]
[li] host=192.168.1.106 – اين نام دامين يا آدرس ترانك مقصد است.[/li]
[li]username=101-user – اين IAX2 user ي است كه در PBX مقصد ايجاد شده.[/li]
[li]secret=1234 - پسوردي كه براي تصديق اتصال ترانك در PBX مقصد استفاده مي شود. [/li]
[li] type=peer - نوع اتصال IAX2. اين اتصال از يك PBX به PBX ديگر است.[/li]
[li]qualify=yes - اتصال با مقصد را ثبت مي كند.[/li]
[li]trunk=yes - داده channel را در يك بسته به جاي چندين بسته channel ارسال مي كند، بنابراين پهناي باند كمتري مي گيرد(اختياري)
[/li]

[color=black] :Incoming Settings [/color]

[li]User Context: 106-user - نام هر چيزي كه بخواهيد، مي تواند باشد.[/li]
[li]secret=1234 - پسورد براي تصديق اتصال ترانك در PBX مقصد بكار مي رود.[/li]
[li]type=user - نوع اتصال IAX2 ، اين user account است كه peer توسط آن تاييد مي شود.[/li]

[color=black]

[color=black]براي تنظيمات Outgoing Settings و incoming settings در PBX106 هم مانند تنظيمات شكل عمل كنيد.[/color]

submit-5 را بزنيد ،‌Update و reload كنيد. و با استفاده از webmin يا نرم افزارهاي مديريتي ديگر آن را چك كنيد. فايل /etc/asterisk/iax-additional.conf در [color=blue]PBX101 [/color]بايد به صورت زير تنظيم شده باشد.[/color]

[left]http://www.voipiran.io/images/forum/post/iax_additional.conf-101.JPG[/left]

[color=black] و فايل /etc/asterisk/iax-additional.conf در [color=blue]PBX106[/color] بايد به صورت زير تنظيم شده باشد.[/color]

[left]http://www.voipiran.io/images/forum/post/iax_additional.conf-106.JPG

[/left]
[color=black]6-به مرحله بعد ، يعني تست ترانك هاي IAx2 برويد.[/color]

[color=blue]b- تست كردن ترانك هاي IAX2[/color][color=black]
براي تست ترانك ها به كنسول استريسك برويد (CLI ) از چندين طريق مي توانيد اين كار را انجام بدهيد.[/color]
• از طريق كنسول PBX
• از طريق SSH كردن با استفاده از Putty SSh
• از طريق FreePBX/Webmin SSH

[color=black]در هر صورت در لينوكس دستور زير را وارد كنيد.[/color]
[left][color=red]root@pbx~$ asterisk -rvv[/color] [/left]
[color=black](يك r و دو V)[/color]
[color=black]در كنسول استريسك ، كامند iax2 show peers براي ديدن اينكه آيا ترانك ها بخوبي اتصال يافته اند، بزنيد.[/color]

[left]http://www.voipiran.io/images/forum/post/IAX2_show_peers-101.JPG[/left]

[color=black]عكس بالا اتصالات PBX 101 IAX2 peer را نشان مي دهد.به بخش هاي مهم آن دقت كنيد:[/color]
• عكس بالا نشان مي دهد، 106-peer بوسيله 101-user وصل شده.
• Status ، ok است، اگر چيزي غير از اين بود ، تنظيمات را چك كنيد.
• كلاينت 1002، IAX2 وصل شده
• و دو peers آن لاين هستند.

[left]http://www.voipiran.io/images/forum/post/IAX2_show_peers-106.JPG[/left]

[color=black]عكس بالا اتصالات PBX 106 ، IAX2 peer را نشان مي دهد.به بخش هاي مهم آن دقت كنيد:[/color]
• عكس بالا نشان مي دهد، 101-peer بوسيله 106-user وصل شده.
• Status ، ok است، اگر چيزي غير از اين بود ، تنظيمات را چك كنيد.
• كلاينت 3002، IAX2 وصل شده
• و دو peers آن لاين هستند.

[color=black]مرحله بعد تعريف outbound route براي PBX 101 و PBX 106 است.[/color]
[color=blue]c- تنظيم outbound route ها [/color]
[color=black]دو گذينه براي تنظيم outbound route وجود دارد ، تماس مستقيم به extension يا وارد كردن شماره 7 در ابتدا
هر دو گذينه شرح داده مي شوند.[/color]
[color=black]Outbound route در PBX 101[/color]

[color=black]دو روش براي outbound route وجود دارد، شما يكي از آن را انتخاب كنيد. مي توانيد با انتخاب Outbound route شروع كنيد.[/color]

[left]http://www.voipiran.io/images/forum/post/SelectOutboundRoutes.jpg[/left]
• [color=orange]راه اول - تماس مستقيم به extension ، PBX 106,PBX 101[/color]
[color=black]قوانين Outbound به pbx 101 اجازه مي دهد ، مستقيماً به Extension هاي PBX 106 زنگ بزند. به عنوان مثال براي تماس با extension 3001 ، PBX 106 ،‌3001 را بگيريد.[/color]
[color=black] و همچنين قوانين OUTBOUND به pbx 106 اجازه مي دهد ، مستقيماً به Extension هاي PBX 101 زنگ بزند. به عنوان مثال براي تماس با extension 1001 ، PBX 101 ،1001 را بگيريد.[/color]

[center]http://www.voipiran.io/images/forum/post/addroute.JPG[/center]

[color=black]موارد زير را در PBX 101 تنظيم كنيد:[/color]

[li]Route Name: 106-dial3xxx - هر چيزي مي تواند باشد[/li]
[li]. Dial Patterns: 3xxx - نشان مي دهد ، هر 4 رقمي كه با 3 شروع بشود، به ترانك مقصد forward مي شود[/li]
[li]Trunk Sequence: IAX2/106-peer - اين ترانكي است كه براي رفتن به سمت PBX 106 ايجاد شده.[/li]


[color=black]موارد زير را در PBX 106 ‌تنظيم كنيد:[/color]

[li]Route Name: 101-dial1xxx - هر چيزي مي تواند باشد.[/li]
[li]. Dial Patterns: 1xxx - نشان مي دهد ، هر 4 رقمي كه با 1 شروع بشود، به ترانك مقصد forward مي شود.[/li]
[li]
Trunk Sequence: IAX2/101-peer - اين ترانكي است كه براي رفتن به سمت PBX 101 ايجاد شده.[/li]• [color=orange]راه دوم - براي رفتن به PBX ابتدا 7 را شماره گيري كنيد.[/color]
[color=black]براي اين outbound rule ، براي اتصال به PBX 106‌ بايد ابتدا 7 را سپس extension را شماره گيري كنيد .اين روش قابليتي را كه مي توانيد داخلي هاي Local در PBX 106 از طريق ترانك IAX2 را شماره گيري كنيد.
[/color]
[color=black]و همچنين براي اين outbound rule ، براي اتصال به PBX 101‌بايد ابتدا 7 را سپس extension را شماره گيري كنيد .اين روش قابليتي را كه مي توانيد داخلي هاي Local در PBX 101 از طريق ترانك IAX2 را شماره گيري كنيد.[/color]

[center]http://www.voipiran.io/images/forum/post/OutboundRoute-dial7ext.JPG[/center]

[color=black]موارد زير را در PBX 101 تنظيم كنيد:[/color]

[li]Route Name: 106-dial7ext - هر چيزي مي تواند باشد.
[/li][li] Dial Patterns: 7|* - نشان مي دهد ، هر چيزي كه بعد از 7 باشد به ترانك مقصد ،‌forward مي شود.[/li]
[li]Trunk Sequence: IAX2/106-peer - اين ترانكي است كه براي رفتن به سمت PBX 106 ايجاد شده.[/li]


[color=black]موارد زير را در PBX 106 تنظيم كنيد:[/color]

[li]Route Name: 101-dial7ext - هر چيزي مي تواند باشد.[/li]
[li] Dial Patterns: 7|* - نشان مي دهد ، هر چيزي كه بعد از 7 باشد به ترانك مقصد ،‌forward مي شود.[/li]
[li]Trunk Sequence: IAX2/101-peer - اين ترانكي است كه براي رفتن به سمت PBX 101 ايجاد شده.[/li]


[color=black]d- شما اكنون بايد قادر باشيد تا به peer هر PBX از طريق هر extension SIP،IAX2 يا POST تماس بفرستيد.
مي توانيد وضعيت تلفن هاي Online و ترانك هاي online را از طريق پنجره FreePBX ،‌چك كنيد.[/color]

[left]http://www.voipiran.io/images/forum/post/FreePBXstatus.JPG[/left]

[color=black]در ايجاد ترانك ، محدوديتي در تعداد channel هايي كه مي توانند از ترانك استفاده كنند، وجود ندارد.در پنجره بالا شش channel در 3 كانكشن از طريق يك ترانك IAX2 متصل شدند.سه ip phon، دو IAX2 S100i POTS به آداپتورهاي IAX2 و يك FXS pots phone[/color]

[color=black]تهيه و تنظيم : [/color] [color=navy]ماندانا باقري[/color]

[/list]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
يك مقاله ديگر به مقالات سايت اضافه شد.
از حضور شما در انجمن بسيار خوشحاليم ;)
يك تشكر + يك امتياز
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
:)
خيلي ممنون.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
یک نکته
ترانک رو با sip هم میشه برقرار کرد اما قطع و وصل میشه ! حتما با iax اجرا کنید
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
ممنون از نكته اي كه گفتين ;)
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام یه سوال داشتم؟؟؟شاید خیلی ابتدایی باشه ولی به بزرگی خودتون ببخشید.
میخوام بدونم 2تا سرور شما روی یه شبکه است؟؟؟
اگه بخواهیم برای راه دور استفاده کنیم باید از vpn استفاده کنیم، پس اگه منظورتون این بوده چرا رنج ipهای سرورهاتون یکیه؟؟؟
شاید هم نیاز به vpnضروری نیست، نمیدونم میشه راهنمایی کنید.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام
فرض شده دو سرور در دو نقطه مجزا هستند و شما بايد بطريقي اين دو سرور را به هم ارتباط بدهيد. حالا يا از طريق vpn يا توسط leased line يا هر روش ديگر كه مد نظرتان است.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
منظورتون از leased lineچیه؟همون adsl؟؟؟ چطور میشه راه اندازیش کرد. از vpn راحت تره؟
ببخشید من خیلی در زمینه شبکه وارد نیستم.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
leased line خط اختصاصي است كه از مخابرات اجاره مي كنند، در واقع ارتباط شما از بستر خطوط تلفن است .
خطي است که بصورت نقطه به نقطه دو محل را به يکديگر متصل مي کند که از آن براي تبادل Data استفاده مي شود. اين خط داراي سرعت بالايي براي انتقال Data است. نکته قابل توجه اين که در دو سر خط Leased بايد مودمهاي مخصوصي قرار داد.

يك خط تلفن ويژه كه براى استفاده شخصى اجاره مى شود. خط استيجارى پهناى باند عريض ترى نسبت بخ حطهاى شبكه تلفنى معمولى دارد، و چون تماسها به تجهيزات سوييچينگ هدايت نمى شوند، امواج سيگنالى آن را مى توان به حداقل رساندو خط استيجارى، سريعتر، ساكت تر. گران تر از خط تلفنى معمولى (سوييچى) است.

البته الان مخبرات يك vpn داخلي مي دهد كه مي توانيد چندين نقطه را در سراسر كشور داخلي كنيد و اگر اشتباه نكنم اسمش mpls است .
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
ممنون از راهنماییتون
من میخوام از vpn استفاده کنم ، میخواستم بدونم که چیکار کنم؟ آیا خود الاستیکس این امکان رو به ما میده که به عنوان سرور vpn هم ازش استفاده کنم یا اینکه باید روی سرورای دیگه راه اندازیش کنم؟؟؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
آره دوست عزیز.
pptp رو روی سرور نصب کن میشه vpn server.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام اول از هرچیز از مقاله خوبتون ممنونم. ببخشید که یک کم دیر به این پست رسیدم ولی دو سوال دارم
اول اینکه حالا دو باکس میتونند به داخلی های هم زنگ بزنن یا از خطوط شهری هم استفاده کنند؟
دوم اینکه آیا برای ارتباط کانکشن ها باید حتما از پروتکل sip استفاده کنند؟یعنی حتما با سافت فون هامون از iax2 پشتیبانی کنند؟

در ضمن من با sip اما با کمی تغییرات تست کردم صدا قطع نشد. البته با xliteقطعی داشتم اما با 3cx هیچ قطعی نداشتم. فقط مشکل من با تنظیماتم اینه که از یک سیستم به داخلی یک سیستم دیگه دسترسی دارم اما برعکسش امکانپذیر نیست و شماره شهری رو هم نمیتونم بگیرم. امیدوارم بتونم باگ خودمو بگیرم و به محض کامل شدن در اختیارتون قرار بدم.
متشکرم
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
[quote author=seighalan link=topic=444.msg3589#msg3589 date=1273003628]
دو سوال دارم
اول اینکه حالا دو باکس میتونند به داخلی های هم زنگ بزنن یا از خطوط شهری هم استفاده کنند؟

بله، داخلیهای هرکدام از مراکز میتوانند یکدیگر را شماره گیری کنند و نیز از خطوط شهری یکدیگر استفاده کنند. البته مشروط بر استفاده از پیش شماره های تعریف شده (Outbound routes) برای دسترسی به ترانکها.

[quote author=seighalan link=topic=444.msg3589#msg3589 date=1273003628]
دوم اینکه آیا برای ارتباط کانکشن ها باید حتما از پروتکل sip استفاده کنند؟یعنی حتما با سافت فون هامون از iax2 پشتیبانی کنند؟

برای ارتباط بین دو مرکز میتونید هم از ترانک SIP و هم از IAX استفاده کنید ولی IAX بهتر و مطمئن تره (پورت SIP در داخل کشور بسته است البته استثناً در بعضی نقاط SIP هم جواب میدهد.)
اما اینکه داخلی هایی که دارید SIP باشن یا IAX فرقی نمیکنه و ارتباط برقرار میشه. البته اگه داخلی رو IAX ساختید خب اونوقت سافت فون هم باید IAX رو ساپورت کنه1
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
منظور من این بود که در این آموزش از ترانک iax2 استفاده کرده. در این صورت داخلی هایی که ساخته میشه باید iax2 باشن یا همون sip هم جواب میده؟
یعنی میشه ترانک رو iax2ساخت ولی از داخلی sip استفاده کرد؟متشکرم
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام

ترانک iax بین 2 سرور درست میشه و فقط دو سرور رو به هم وصل می کنه

بله میشه داخلی ها sip باشه . ;)
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
بله درسته، همانطور که setare گفت ، iax فقط برای ارتباط دو سرور است و داخلی ها از نوع sip تعریف می شوند.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
با سلام
تمام مراحل را انجام دادم و 2 تا سرور الاستیک که در 2 نقطه مختلف هستند را به هم وصل کرده ام و می توان الان بین داخلی ها ارتباط برقرار کرد. سرور شماره یک با یک تنور 4 پورت به خطوط شهری وصل شده و سرور 2 به یک voip prodiderوصل شده است. الان اگر از سرور 1 بخوام به voip provider سرور 2 تماسی بفرستم متاسفانه سرور 2 آن را بعنوان یک تماس وردودی در نظر گرقته و IVR آن پخش میشود و بالعکس نیز همین طور است. لطفا چگونه میشود این مشکل را حل کرد که سرورها بتوانند از خطوط شهری هم استفاده کنند.

مشترک ----------------<تماس>-----الاستیک 2------------------>(ترانک iax)------------------->الاستیک 1------------------->خط شهری
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام
بايد Inbound route و outbound route را بدرستي تنظيم كنيد.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
با تشکر از پاسخ شما
آیا این امکان وجود دارد در مورد درست تنطیم کردن inbound برای این مورد خاص راهنمایی کنین - ممنون میشم.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
با نشکر سرکار خانم باقری

این لینک فوق تا همین جا بحث شده که ما گیر کردیم و خیلی هم مثل ما- تقریبا توی اینترنت یک هفته است که سرچ می کنم ولی هنوز حوابی پیدا نشده است. اگه امکان پذیر است راه حل نهایی را بفرمایید که چگونه میشه این مشکل را حل کرد.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
سلام،
با تشکر از مقاله مفید خانم باقری. من ترانک را روی شبکه داخلی شبیه سازی کردم و جواب هم گرفتم.
ولی الان که می خوام روی بستر اینترنت این کار رو انجام بدم با پیغام "کلیه مسیرها اشغال می باشد" مواجه میشم.
حدس می زنم از فایروال سرور های دو طرف باشه. چه پورت هایی رو باید باز و یا NAT کنم؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
 • صفحه :
 • 1
 • 2


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه