1. احمد
 2. استریسک - برنامه نویسی، مفاهیم ...
 3. چهارشنبه, 16 مرداد 1398
سلام
میخواستم دلیل این اخطار رو بدونم؟
[2019-08-07 14:40:35] WARNING[9704][C-00000006]: features_config.c:1364 ast_get_chan_applicationmap: Unknown DYNAMIC_FEATURES item 'apprecord' on channel SIP/**********-0000000d.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه