1. بهزاد
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. شنبه, 25 شهریور 1391
[FONT=Calibri]1. [/FONT][FONT=&amp]شناخت سخت افزار جدید[/FONT]
[FONT=&amp]اولین بار که قطعه را روی سیستم قرار می دهید الستیکس را راه اندازی کنید تا مطمئن شویم کارت شناخته شده است. برای این کار به این مسیر بروید : سیستم --> شناسایی قطعه

[/FONT]
[FONT=Calibri]2. [/FONT][FONT=&amp]تغییرات برای کاربران [/FONT]ZAPTEL [FONT=&amp]موضوعی که در مورد الستیکس رخ می داد این بود که زمانی که کارت به درستی شناخته شده بود ، استریکس قادر نبود تماس های ورودی و خروجی را با این قطعه مدیریت کند و این به این خاطر بود که [/FONT]zapata-channels.conf[FONT=&amp] در فایل [/FONT]zapata.conf[FONT=&amp] اینکلود نشده بود.[/FONT] [FONT=&amp](این موضوع اگر از آخرین ورژن الستیکس استفاده می کنید و یا از [/FONT]DAHDI[FONT=&amp] استفاده می کنید به جای [/FONT]ZAPTEL[FONT=&amp] برای شما اتفاق نمی افتد.)[/FONT] [FONT=&amp]برای تصحیح این مورد شما باید دو دستور بعدی را در فایل [/FONT]zapata.conf[FONT=&amp] وارد کنید – اگر این در فایل شما این دو خط دستور نیست:[/FONT] [LEFT][RIGHT]#include zapata-channels.conf[/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT]#include zapata_additional.conf[/RIGHT]
[/LEFT]
[FONT=&amp]ممکن است شما نیاز داشته باشید فایل [/FONT]/usr/sbin/genzaptelconf[FONT=&amp] را نیز تغییر دهید که در صورت لزوم باید این خط دستور را به این فایل اضافه کنید:[/FONT] [LEFT][RIGHT]context_lines=from-zaptel[/RIGHT]
[/LEFT]
[FONT=&amp](آخرین ورژن الستیکس از [/FONT]DAHDI[FONT=&amp] استفاده می کنید و نیازی به این مورد ندارد.)[/FONT] [FONT=&amp]حال استریکس را ری استارت کنید.

[/FONT]
[FONT=Calibri]3. [/FONT][FONT=&amp]تغییرات مورد نیاز برای کاربران [/FONT]DAHDI [FONT=&amp]این کاربران نیاز دارند فایل [/FONT]etc/asterisk/chan_dahdi.conf[FONT=&amp] تغییر دهند.[/FONT] [FONT=&amp]این دستورات را در فایل و قسمت مشخص شده اضافه کنید:[/FONT] [LEFT][RIGHT][channels][/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT]context=from-pstn [/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT]context=from-zaptel[/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT]useincommingcalleridonzaptransfer=yes[/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT]language=pr[/RIGHT]
[/LEFT]
[FONT=&amp]همچنین در فایل [/FONT]etc/asterisk/dahdi_channels.conf[FONT=&amp] ، دقت کنید که در تمام کانال های [/FONT]fxo[FONT=&amp] دستور [/FONT]context=from-zaptel[FONT=&amp] وجود داشته باشد.

[/FONT]
[FONT=Calibri]4. [/FONT][FONT=&amp]ایجاد یک [/FONT]zap trunk [FONT=&amp]حال شما باید از قسمت ترانک ها در محیط تحت وب الستیکس [/FONT]zap trunk[FONT=&amp] خود را تعریف کنید ، در حال حاضر ترانکی با نام [/FONT]ZAP/g0[FONT=&amp] وجود دارد که شما می توانید این ترانک را بدین ترتیب ویرایش کنید:[/FONT] [FONT=Symbol]· [/FONT][FONT=&amp]شماره تلفن خود را در فیلد [/FONT]caller id[FONT=&amp] وارد کنید[/FONT] [FONT=Symbol]· [/FONT][FONT=&amp]تعداد کانال های [/FONT]fxo[FONT=&amp] را در فیلد [/FONT]Maximum channels[FONT=&amp] وارد کنید[/FONT] [FONT=Symbol]· [/FONT][FONT=&amp]یک قانون تماس در قسمت [/FONT]Dialed Number[FONT=&amp] مشخص کنید[/FONT] [FONT=Symbol]· [/FONT][FONT=&amp]یک عدد مشخص برای اتصال به این ترانک و برقراری تماس های خارجی در فیلد [/FONT]outbound dial prefix[FONT=&amp] وارد کنید[/FONT] [FONT=Symbol]· [/FONT]Zap Identifier[FONT=&amp] را با عدد 1 جایگزین کنید[/FONT] [FONT=&amp]برای اولین بار که کارت پیکربندی شد ، شما باید یک مسیر برای تماس های ورودی در [/FONT]Inbound Routs[FONT=&amp] ایجاد کنید. همچنین برای تماس های بیرونی شما نیاز دارید که یک مسیر خروجی در [/FONT]Outbound Routs[FONT=&amp] مشخص کنید.

[/FONT]
[FONT=&amp]حال مطمئن شوید این تغییرات در فایل های مورد نظر وجود داشته باشد:[/FONT] zapata.conf[FONT=&amp] (فقط برای کاربران [/FONT]ZAPTEL[FONT=&amp])[/FONT] [LEFT][RIGHT][channels][/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT] [FONT=&amp] (از [/FONT]context = from-pstn[FONT=&amp] به این مورد تغییر داده شود) [/FONT]context=from-zaptel [/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT]busydetect=yes[/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT]busycount=6[/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT]; This is to ensure that the line is hung up if there is no answer or busy after 6 busy tones)[/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT][FONT=&amp](مطمئن شوید از حالت توضیح خارج باشد – علامت "[/FONT];[FONT=&amp]" را حذف کنید)[/FONT];echotraining = yes [/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT][FONT=&amp](مطمئن شوید از حالت توضیح خارج باشد – علامت "[/FONT];[FONT=&amp]" را حذف کنید)[/FONT];echotraining = 800 [/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT][FONT=&amp](مطمئن شوید این دو دستور وجود داشته باشد)[/FONT][/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT]#include zapata-channels.conf[/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT]#include zapata_additional.conf[/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT][FONT=&amp](شما همچنین می توانید این تغییرات را اعمال کنید تا سازگاری مناسبی برای صدا و اکو داشته باشید)[/FONT][/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT][FONT=&amp]rxgain=4[/FONT][/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT][FONT=&amp]txgain=2[/FONT][/RIGHT]
[/LEFT]
zapata-channels.conf[FONT=&amp] (فقط برای کاربران [/FONT]ZAPTEL[FONT=&amp])[/FONT] [LEFT][RIGHT][FONT=&amp](از [/FONT]context = from-pstn[FONT=&amp] به این مورد تغییر داده شود)[/FONT]context=from-zaptel ; [/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT]group=0[/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT]channel => 1[/RIGHT]
[/LEFT]
[FONT=&amp]برای هر کانال چک کنید و باقی فایل را به همان صورت قرار دهید.[/FONT] zaptel.conf[FONT=&amp] (فقط برای کاربران [/FONT]ZAPTEL[FONT=&amp])[/FONT] [FONT=&amp]این فایل در مسیر [/FONT]/etc[FONT=&amp] قرار دارد[/FONT] [LEFT][RIGHT]# Global data[/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT][FONT=&amp](برای کشور ایران) [/FONT]loadzone = pr[/RIGHT]
[/LEFT]
[LEFT][RIGHT][FONT=&amp](برای کشور ایران)[/FONT]defaultzone = pr [/RIGHT]
[/LEFT]
[FONT=&amp]برای کاربران [/FONT]DAHDI[FONT=&amp] این تغییرات زمانی در فایل [/FONT]/etc/dahdi/system.conf[FONT=&amp] اعمال می شود.[/FONT] [FONT=&amp]همچنین این کاربران سایر تغییرات بالا را که ممکن است مورد نیاز باشد در فایل [/FONT]etc/asterisk/chan_dahdi.conf[FONT=&amp] اعمال می کنند.

[/FONT]
[FONT=&amp]حال به تعداد کانالی که در فایل [/FONT]zapata-channels.conf[FONT=&amp] در ارتباط با کارت شما مشخص شده باید ترانک ایجاد کنید. (این مورد برای کاربران [/FONT]DAHDI[FONT=&amp] در فایل [/FONT]etc/asterisk/dahdi_channels.conf[FONT=&amp] پیدا می شود.)[/FONT] [FONT=&amp]برای اولین بار شما باید دستور [/FONT]lspci[FONT=&amp] را اجرا کنید و اگر تضادی وجود داشته باشد شما خواهید دید.[/FONT]
[FONT=&amp]دستور [/FONT]zttool[FONT=&amp] را اجرا کنید تا مطمئن شوید کارت در حال کار است.[/FONT]
[FONT=&amp]برای اطمینان از این که [/FONT]zaptel[FONT=&amp] در حال اجرا است بعد از ری استارت وارد محیط استریسک شوید ([/FONT]asterisk -r[FONT=&amp]) و کامند زیر را اجرا کنید: [/FONT]genzaptelconf -d -s -M –F [FONT=&amp]در نهایت جهت اطمینان کافی [/FONT]dmesg[FONT=&amp] و [/FONT]Amportal restart[FONT=&amp] را اجرا کنید.[/FONT] [FONT=&amp]می توانید در محیط تحت وب در [/FONT]free pbx[FONT=&amp] در قسمت [/FONT]Asterisk info[FONT=&amp] چک کنید که [/FONT]zaptel[FONT=&amp] یا [/FONT]dahdi[FONT=&amp] بارگذاری شده است.

منبع : [/FONT]elastix_without_tears_june2010[FONT=&amp]
[/FONT]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه