1. محمد
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. چهارشنبه, 28 تیر 1391
سلام دوستان
موقعی که میخوام از توی اوبونتوی خودم به سرور الستیکس SSH کنم با این خطا مواجه میشم :
[left]

root@asal:~# ssh root@192.168.1.9
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATIONCHANGED! @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host keyjust been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
6a:4d:e0:f5:1a:51:30:bf:5b:e9:26:fc:d0:67:8e:b1.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /root/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending RSA key in /root/.ssh/known_hosts:3
remove with: ssh-keygen -f "/root/.ssh/known_hosts" -R 192.168.1.9
RSA host key for 192.168.1.9changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
root@asal:~#

[/left]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 105 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 57 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 916 پست
 2. 0 زیرمجموعه