1. آخوندزاده
  2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
  3. چهارشنبه, 05 بهمن 1390
برای auto dial از call file ها استفاده کردم.
برای مثال با استفاده از این call file توانستم که یک پیغام برای مشتریان پخش کنم.

Channel: SIP/sip cisco/telephony number
MaxRetries: 2
RetryTime: 60
WaitTime: 45
Context: call-file-test
Extension:2005

[call-file-test]
exten => 2005,1,Answer()
exten => 2005,n,Wait(6)
exten => 2005,2,Playback(custom/Greeting)
exten => 2005,3,Hangup()


ولی هدفم اینه که پس از برقراری مسیر یک IVR پخش بشه.
به این صورت عمل کردم.ولی جواب نگرفتم.ایا این کار درست هست یا نه؟


[call-file-test]
exten => 2005,1,Answer()
exten => 2005,n,Wait(6)
exten => 2005,2,Background(custom/Greeting)
exten => 2005,3,Hangup()

exten => 1,1,Playback(massage1)
exten => 1,2,Hangup()

exten => 2,1,Playback(massage2)
exten => 2,2,Hangup()
()
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید