راهنمای سخت افزار ویپ (Hardware Manuals)

راهنمای سخت افزار ویپ (Hardware Manuals)

راهنمای نصب و تنظیمات تجهیزات سخت افزاری ویپ

نمایش:
نصب کارت های دیجیوم

راهنمای نصب کارت های دیجیوم بر روی سیستم های استریسکی خام و یا ایزو هایی که کارت ها بر روی آنها شناخته نمی شوند.

راهنمای ارتباط گیت وی های شهری FXO نیوراک با یکدیگر به طور مستقیم

راهنمای ارتباط گیت وی شهری FXO با داخلی FXS نیوراک به طور مستقیم و بدون واسطه

راهنمای ارتباط گیت وی های FXO (شهری) نیوراک با الستیکس

راهنمای خرید گوشی شبکه IPPhone

راهنمای خرید ویپ گیت وی VoIP Gateway