زمان لازم جهت مطالعه این مقاله: 2 دقیقه (454 words)

مرکز تماس OMniLeads نسخه 1.20 ارائه شد.

photo_2022-01-15_09-56-03

OMniLeads  یک راه حل مستقل برای مراکز تماس بر پایه نرم افزار رایگان GPL V3 است که برای پشتیبانی از مدیریت ، بهره برداری و سازمان دهی یک مرکز تماس طراحی شده است.
در دنیای نرم افزار های کدباز OMniLeads یک جواهر است، زیرا ترکیبی از استریسک و سیپ پراکسی کامیلیو Kamilio را در بر میگیرد. ترکیبی از قدرت پردازشی بالا و امکانات مرکز تماس فوق العاده.

نسخه 1.20 این سیستم مرکز تماس پرقدرت ارائه شد.

امکانات اضافه شده در این نسخه:
- طراحی یک داشبرد جدید برای بخش سرپرستی و مدیریت، برای نظارت بر کیفیت پاسخگویی
- بالا بردن توان پردازشی OML با تغییرات در Redis
- امکان اضافه کردن فیلد سفارشی به اطلاعات مشتری در هنگام تماس با سیستم و نمایش در داشبرد اپراتور
- بهینه سازی بخش مشاهده و جستجوی مکالمات ضبط شده
- بهینه سازی بخش سرپرستی و نظارت بر اپراتور ها
- و ...

 

New Features

 • OML-2049: A new Dashboard is added to Supervision/Administrator View.
 • OML-58: Tunning over Redis, Websocket and Nginx/uwsgi for High Load Scenarios.
 • OML-2095: New database fields can now be added to Contact View in Agent Console.
 • OML-2105: Now it is possible to add new granular values to Boost Factor.
 • OML-2003: Recording Module can now search for recording files from differents sources (local disc / Object Storage S3).
 • OML-1974: Database Result Report is improved using Websocket process.
 • OML-2094: Call Disposition Report is improved using Websocket process.
 • OML-2102: Now it is possible to show Rining State in Agent Supervision for those agents with autoanswer option deactivated.
 • OML-1919: More control to input type are added for telephone number fields.
 • OML-2096: New Actions are added to Quick Lists: List and Add new contacts.
 • OML-2087: Dialer Campaign Supervision adds effective contacts on its reports.
 • OML-2082: Personal Callback Amount limit is now a Group Permission option.
 • OML-2056: Mandatory Fields Control are added to Campaigns Wizards
 • OML-1928: New Refactor over Agent, General Calls and Campaigns Reports are available to improve results and granularity.
 • OML-2084: Now it is possible to add short numbers to Quick Lists (i.e. PBX extensions).

Fixes and Improvements

 • OML-1651: Fix in Javascript when forcing call disposition due to Group Permission option.
 • OML-2115: Fix in Ringing modal when closing pop-up.
 • OML-2112: Optimization in Call Disposition Reports Filtering.
 • OML-2114: Optimizarion in Audit Module Filtering.
 • OML-1615: Fix in Unit Test for Redis.
 • OML-1528: Fix in CSV Validation for Quick Lists.
 • OML-1717: Fix in Hold Reports when Unhold events are not correctly impacted.
 • OML-29: Optimization in Backup/Restore Procedure for Cluster deploy with S3 backend.
 • OML-2088: Optimization in Agent Supervision Filtering.
 • OML-2090: Fixes in General Call Report View for Reference Profile.
 • OML-2085: Contact Searching process is improved in Agent Console.
 • OML-2083: Optimization in Preview Campaign Wizard.
 • OML-2089: Optimization in Search Filter in Agent Supervision.
حذف مکالمات ضبط شده قدیمی استریسک (ایزابل) به صورت...
مرکز تماس OMniLeads نسخه 1.19 ارائه شد.

مطالب مرتبط