1 minute reading time (64 words)

اضافه کردن کارت شبکه دوم به صورت مجازی بر روي ايزابل

featured-9

در راه اندازي ترانک شهري به حداقل دو کارت شبکه بر روي ايزابل نياز است ، يک کارت شبکه براي ارتباط با شبکه Lan داخلي و يک کارت شبکه براي اينکه تنظيمات مربوط به سرويس دهنده را روي آن انجام دهيم .

در اينجا اگر ايزابل را به صورت يک ماشين مجازي بر روي سرور خود نصب کرده باشيم ، اضافه کردن يک کارت شبکه ديگر به آن به راحتي انجام مي پذيرد ، ولي اگر ايزابل به صورت مستقيم بدون استفاده از نرم افزارهاي مجازي سازي بر روي سرور نصب باشد ، در صورت وجود تنها يک کارت شبکه سخت افزاري بر روي سرور ايزابل ، ميتوانيم از روش زير استفاده کنيم :

 

نکته:  ابتدا مطمئن ميشويم که ip روي سرور ايزابل ما به صورت static تنظيم شده است و کارت شبکه سرور ما در حالت DHCP قرار ندارد .

روند انجام: با استفاده از نرم افزار WinSCP وارد مسير /etc/sysconfig/network-scripts شده و دو بار با استفاده از گزينه duplicate دو کپي از فايل ifcfg-eth0 متناظر با دو کارت شبکه مورد نياز ايجاد ميکنيم. سپس اسامي اين دو فايل را با استفاده از گزينه Rename به ifcfg-eth0:0 و ifcfg-eth0:1 تغيير ميدهيم.

 

B2ap3 Large Ip1

 

وضعيت نهايي به اين صورت مي باشد:

 

B2ap3 Large Ip2

سپس هر دو فايل ifcfg-eth0:0 و ifcfg-eth0:1 را با استفاده از گزينه edit ويرايش کرده و پارامتر هاي DEVICE ، NAME در هر دو فايل را ويرايش ميکنيم :

در داخل محتويات فايل ifcfg-eth0:0 مقدار DEVICE و NAME را برابر eth0:0 قرار ميدهيم .

در داخل محتويات فايل ifcfg-eth0:1 نيز مقدار DEVICE و NAME را برابر eth0:1 قرار ميدهيم .

سپس مقادير IPADDR ، PREFIX ، GATEWAY و در صورت نياز DNS در هر کارت شبکه را بر اساس شبکه خود تنظيم مينماييم .

به طور مثال مقادير ما ميتوانند به شکل زير باشند که در اينجا فايل ifcfg-eth0:0 مربوط به تنطيمات کار شبکه Lan و فايل ifcfg-eth0:1 مربوط تنظيمات شبکه مرتبط با سرويس دهنده مي باشد :

 

ifcfg-eth0:0

B2ap3 Large Ip3

 

ifcfg-eth0:1

B2ap3 Large Ip4

 

و در قدم آخر با استفاده از دستور زير تنظيمات شبکه را يکبار restart ميکنيم :

 

systemctl restart network

 

در پايان ميتوانيم با استفاده از دستور ip addr show از ايجاد شدن دو کارت شبکه eth0:0 و eth0:1 اطمينان حاصل کنيم و تنظيماتي که بر روي اين دو کارت شبکه انجام داده ايم را بررسي کنيم .

 

B2ap3 Large Ip5

 

دوره آنلاین مهندسی ویپ اردیبهشت 1399 برگزار شد.
انواع روش های انتقال مکالمه بر روی سیستم تلفنی ایز...

مطالب مرتبط