1 minute reading time (135 words)

برنامه WaitExten

انتظار برای دریافت شماره داخلی از نماس گیرنده و تماس با آن

WaitExten([seconds][,options])

همانطور که می بینید تا حدودی عملکرد آن شبیه دستورBackground است، شاید بهتر است بگویید این 2 دستور همدیگر را کامل می کنند ما در دستور WaitExten دیگر فایلی برای پخش کردن نداریم اما در عوض می توانید مدت ثانیه ای که تماس گیرنده فرصت دارد تا عدد را وارد نماید را تعیین کنیم.

پارامتر ها:

همانطور که مشخص است این دستور یک پارامتر اجباری دارد به نام secends که تعیین کننده تعداد ثانیه ای است که دستور منتظر می ماند تا تماس گیرنده عددی را وارد نمایید.

$1     مثال:

این مثال از هر 2 دستور Background وWaitExten برای ساخت یک IVR استفاده کرده ایم.

[TestMenu]

exten => 123,1,Answer()

exten => 123,n,Background(main-menu)

exten => 123,n,WaitExten(5)

exten => 1,1,Playback(en/digits/1)

exten => 2,1,Playback(en/digits/2)

برنامه Background
برنامه Dial

محبوب ترین مقالات

10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
چگونه یک Extension بنویسیم، در ابتدا با ساختار نوشتن آن آشنا می شویم.exten => extension_name, pri...