1 minute reading time (156 words)

برنامه Background

پخش یک پیام صوتی بر روی کانال در حالی که تماس گیرنده می تواند عددی را نیز وارد کند.

Background(soundfile1[&soundfile2...][,options[,language]])

از این تابع به منظور پخش فایل صوتی با امکان کنترل آن استفاده می شود. مشابه app Playback می باشد با این تفاوت که در هنگام پخش فایل صوتی، کاربر امکان فشردن کلید و یا وارد کردن DTMF را دارد. این تابع بسیار پر کاربرد بوده و در بیشتر موارد برای ایجاد IVR از آن استفاده می شود.

پارامتر ها:

Soundfile که پارامتر اجباری این دستور است و فایل فایلی می باشد که می خواهید هنگام اجرا در دریافت عدد از ورودی  پخش گردد،  قوانین مسیر دهی نیز همانند دستورات قبلی می باشد.

$1    مثال:

همانطور که در این مثال می بینید فایل main-menu پخش می شود و ما در ادامه برای اعداد 1 و 2 در صورت وارد شدن Extension ساخته ایم.

[TestMenu]

exten => 123,1,Answer()

exten => 123,Background(main-menu)

exten => 1,1,Playback(en/digits/1)

exten => 2,1,Playback(en/digits/2)

برنامه Read
برنامه WaitExten

محبوب ترین مقالات

10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
چگونه یک Extension بنویسیم، در ابتدا با ساختار نوشتن آن آشنا می شویم.exten => extension_name, pri...