زمان لازم جهت مطالعه این مقاله: 2 دقیقه (343 words)

متغییر های سیستمی پرکاربرد

برخی از متغییر های سیستمی پر کاربرد:

${CDR(accountcode)} * - Account code (if specified)

${BLINDTRANSFER} - The name of the channel on the other side of a blind transfer

${BRIDGEPEER} - Bridged peer

${BRIDGEPVTCALLID} - Bridged peer PVT call ID (SIP Call ID if a SIP call)${CALLERID(ani)} * - Caller ANI (PRI channels)

${CALLERID(ani2)} * - ANI2 (Info digits) also called Originating line information or OLI

${CALLERID(all)} * - Caller ID

${CALLERID(dnid)} * - Dialed Number Identifier

${CALLERID(name)} * - Caller ID Name only

${CALLERID(num)} * - Caller ID Number only

${CALLERID(rdnis)} * - Redirected Dial Number ID Service

${CALLINGANI2} * - Caller ANI2 (PRI channels)

${CALLINGPRES} * - Caller ID presentation for incoming calls (PRI channels)

${CALLINGTNS} * - Transit Network Selector (PRI channels)

${CALLINGTON} * - Caller Type of Number (PRI channels)

${CHANNEL} * - Current channel name

${CONTEXT} * - Current context

${DATETIME} * - Current date time in the format: DDMMYYYY-HH:MM:SS (Deprecated;use ${STRFTIME(${EPOCH},,%d%m%Y-%H:%M:%S)})

${DB_RESULT} - Result value of DB_EXISTS() dial plan function

${EPOCH} * - Current unix style epoch

${EXTEN} * - Current extension

${ENV(VAR)} - Environmental variable VAR

${GOTO_ON_BLINDXFR} - Transfer to the specified context/extension/priority after a blindtransfer

${HANGUPCAUSE} * - Asterisk cause of hangup (inbound/outbound)

${HINT} * - Channel hints for this extension

${HINTNAME} * - Suggested Caller*ID name for this extension

${INVALID_EXTEN} - The invalid called extension (used in the "i" extension)

${LANGUAGE} * - Current language (Deprecated; use ${LANGUAGE()})

${LEN(VAR)} - String length of VAR (integer)

${PRIORITY} * - Current priority in the dialplan

${PRIREDIRECTREASON} - Reason for redirect on PRI, if a call was directed

${TIMESTAMP} * - Current date time in the format: YYYYMMDD-HHMMSS (Deprecated; use ${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)})

${TRANSFER_CONTEXT} - Context for transferred calls

${FORWARD_CONTEXT} - Context for forwarded calls

${DYNAMIC_PEERNAME} - The name of the channel on the other side when a dynamic feature is used.

${DYNAMIC_FEATURENAME} The name of the last triggered dynamic feature.   

${UNIQUEID} * - Current call unique identifier

${SYSTEMNAME} * - value of the systemname option of asterisk.conf

${ENTITYID} * - Global Entity ID set automatically, or from asterisk.conf

متغییر سیستمی
برنامه Answer

محبوب ترین مقالات

همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
استریسک سیستم پیچیده و بزرگی است، هر زیر قسمت از این سیستم بزرگ با برخی فایل ها سرو کار دارد، این فا...