زمان لازم جهت مطالعه این مقاله: 2 دقیقه (343 words)

متغییر های سیستمی پرکاربرد

برخی از متغییر های سیستمی پر کاربرد:

${CDR(accountcode)} * - Account code (if specified)

${BLINDTRANSFER} - The name of the channel on the other side of a blind transfer

${BRIDGEPEER} - Bridged peer

${BRIDGEPVTCALLID} - Bridged peer PVT call ID (SIP Call ID if a SIP call)${CALLERID(ani)} * - Caller ANI (PRI channels)

${CALLERID(ani2)} * - ANI2 (Info digits) also called Originating line information or OLI

${CALLERID(all)} * - Caller ID

${CALLERID(dnid)} * - Dialed Number Identifier

${CALLERID(name)} * - Caller ID Name only

${CALLERID(num)} * - Caller ID Number only

${CALLERID(rdnis)} * - Redirected Dial Number ID Service

${CALLINGANI2} * - Caller ANI2 (PRI channels)

${CALLINGPRES} * - Caller ID presentation for incoming calls (PRI channels)

${CALLINGTNS} * - Transit Network Selector (PRI channels)

${CALLINGTON} * - Caller Type of Number (PRI channels)

${CHANNEL} * - Current channel name

${CONTEXT} * - Current context

${DATETIME} * - Current date time in the format: DDMMYYYY-HH:MM:SS (Deprecated;use ${STRFTIME(${EPOCH},,%d%m%Y-%H:%M:%S)})

${DB_RESULT} - Result value of DB_EXISTS() dial plan function

${EPOCH} * - Current unix style epoch

${EXTEN} * - Current extension

${ENV(VAR)} - Environmental variable VAR

${GOTO_ON_BLINDXFR} - Transfer to the specified context/extension/priority after a blindtransfer

${HANGUPCAUSE} * - Asterisk cause of hangup (inbound/outbound)

${HINT} * - Channel hints for this extension

${HINTNAME} * - Suggested Caller*ID name for this extension

${INVALID_EXTEN} - The invalid called extension (used in the "i" extension)

${LANGUAGE} * - Current language (Deprecated; use ${LANGUAGE()})

${LEN(VAR)} - String length of VAR (integer)

${PRIORITY} * - Current priority in the dialplan

${PRIREDIRECTREASON} - Reason for redirect on PRI, if a call was directed

${TIMESTAMP} * - Current date time in the format: YYYYMMDD-HHMMSS (Deprecated; use ${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)})

${TRANSFER_CONTEXT} - Context for transferred calls

${FORWARD_CONTEXT} - Context for forwarded calls

${DYNAMIC_PEERNAME} - The name of the channel on the other side when a dynamic feature is used.

${DYNAMIC_FEATURENAME} The name of the last triggered dynamic feature.   

${UNIQUEID} * - Current call unique identifier

${SYSTEMNAME} * - value of the systemname option of asterisk.conf

${ENTITYID} * - Global Entity ID set automatically, or from asterisk.conf

متغییر سیستمی
برنامه Answer

محبوب ترین مقالات

همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
استریسک سیستم پیچیده و بزرگی است، هر زیر قسمت از این سیستم بزرگ با برخی فایل ها سرو کار دارد، این فا...