1 minute reading time (243 words)

متغییر سیستمی

این نوع متغییر ها به طور پیش فرض تعریف شده اند و وقتی شما یک کانال را در اختیار می گیرید برخی از این متغییر ها دارای مقدار و برخی دیگر خالی هستند، مقادیر برخی از این متغییر ها توسط شما نیز قابل تغییر است. برخی از مهمترین این متغییر ها عبارت اند از:

    ${CALLERID(all)}: The current Caller ID name and  number .

کالر آی دی جاری که شامل نام و شماره می باشد.

    ${CALLERID(name)}: The current Caller ID name.

کالر آی دی جاری که فقط شامل نام می باشد.

    ${CALLERID(num)}: The current Caller ID number.

کالر آی دی جاری که فقط شامل شماره می باشد.

    ${CHANNEL}: Current channel name

نام کانال جاری

    ${CONTEXT}: The name of the current context

نام  context جاری

    ${EXTEN}: The current extension

داخلی جاری، در واقع همان شماره ای که تماس گیرنده گرفته است.

    ${LANGUAGE}: The current language setting. See Asterisk multi-language

زبان کانال جاری که قابل تغییر نیز می باشد.

    ${UNIQUEID}: Current call unique identifier

یک عدد یکتا که به هر کانال در Asterisk اختصاص داده می شود، این عدد شامل 2 بخش است اول یک عدد 10 رقمی که تعداد ثانیه های گزشته از سال 1970 می باشد و عدد دوم که یک شماره یکتا می باشد که Asterisk در هر بار restart شدن از عدد 0 شروع به اختصاص آن به کانال ها می کند، این 2 عدد نیز با یک نقطه جدا می شوند. مثال:  1353399740.13

متغییر کانال
متغییر های سیستمی پرکاربرد

محبوب ترین مقالات

همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
استریسک سیستم پیچیده و بزرگی است، هر زیر قسمت از این سیستم بزرگ با برخی فایل ها سرو کار دارد، این فا...