1 minute reading time (243 words)

متغییر سیستمی

این نوع متغییر ها به طور پیش فرض تعریف شده اند و وقتی شما یک کانال را در اختیار می گیرید برخی از این متغییر ها دارای مقدار و برخی دیگر خالی هستند، مقادیر برخی از این متغییر ها توسط شما نیز قابل تغییر است. برخی از مهمترین این متغییر ها عبارت اند از:

    ${CALLERID(all)}: The current Caller ID name and  number .

کالر آی دی جاری که شامل نام و شماره می باشد.

    ${CALLERID(name)}: The current Caller ID name.

کالر آی دی جاری که فقط شامل نام می باشد.

    ${CALLERID(num)}: The current Caller ID number.

کالر آی دی جاری که فقط شامل شماره می باشد.

    ${CHANNEL}: Current channel name

نام کانال جاری

    ${CONTEXT}: The name of the current context

نام  context جاری

    ${EXTEN}: The current extension

داخلی جاری، در واقع همان شماره ای که تماس گیرنده گرفته است.

    ${LANGUAGE}: The current language setting. See Asterisk multi-language

زبان کانال جاری که قابل تغییر نیز می باشد.

    ${UNIQUEID}: Current call unique identifier

یک عدد یکتا که به هر کانال در Asterisk اختصاص داده می شود، این عدد شامل 2 بخش است اول یک عدد 10 رقمی که تعداد ثانیه های گزشته از سال 1970 می باشد و عدد دوم که یک شماره یکتا می باشد که Asterisk در هر بار restart شدن از عدد 0 شروع به اختصاص آن به کانال ها می کند، این 2 عدد نیز با یک نقطه جدا می شوند. مثال:  1353399740.13

متغییر کانال
متغییر های سیستمی پرکاربرد

محبوب ترین مقالات

همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
استریسک سیستم پیچیده و بزرگی است، هر زیر قسمت از این سیستم بزرگ با برخی فایل ها سرو کار دارد، این فا...