1 minute reading time (133 words)

مثال 3 Call فایل

به پوشه /tmp می رویم و Call فایل های زیر را آنجا می سازیم، پس از ساخت هر کدام می توانید با دستور mv آنها را به پوشه /var/spool/asterisk/outgoing ببرید تا اجرا شوند.

$1     مثال سه: فایل با نام file3.call و با محتوای

Channel: SIP/218

Callerid: 99999999999

MaxRetries: 10

RetryTime: 5

WaitTime: 20

Context: call-file

Extension: 100

در مثال بالا به جای فراخوانی یک Application ما سراغ صدا کردن یک Extension از یک Context می رویم، داخلی شماره 100 از Contextی با نام [call-file] پس از تماس موفق صدا زده می شود. حال کد مربوط به Dialplan آن را نیز در فایل etc/asterisk/extension_custom.conf  قرار می دهیم تا همه چیز سرجای خود قرار گیرد.

Include => call-file

 [call-file]

exten => 100,1,Answer()

exten => 100,n,Wait(1)

exten => 100,n,Playback(en/welcome)

exten => 100,n,Wait(1)

exten => 100,n,Hangup()

مثال 2 Call فایل
لاگ فایل استریسک را تنظیم کنید

محبوب ترین مقالات

همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
استریسک سیستم پیچیده و بزرگی است، هر زیر قسمت از این سیستم بزرگ با برخی فایل ها سرو کار دارد، این فا...