1 minute reading time (133 words)

مثال 3 Call فایل

به پوشه /tmp می رویم و Call فایل های زیر را آنجا می سازیم، پس از ساخت هر کدام می توانید با دستور mv آنها را به پوشه /var/spool/asterisk/outgoing ببرید تا اجرا شوند.

$1     مثال سه: فایل با نام file3.call و با محتوای

Channel: SIP/218

Callerid: 99999999999

MaxRetries: 10

RetryTime: 5

WaitTime: 20

Context: call-file

Extension: 100

در مثال بالا به جای فراخوانی یک Application ما سراغ صدا کردن یک Extension از یک Context می رویم، داخلی شماره 100 از Contextی با نام [call-file] پس از تماس موفق صدا زده می شود. حال کد مربوط به Dialplan آن را نیز در فایل etc/asterisk/extension_custom.conf  قرار می دهیم تا همه چیز سرجای خود قرار گیرد.

Include => call-file

 [call-file]

exten => 100,1,Answer()

exten => 100,n,Wait(1)

exten => 100,n,Playback(en/welcome)

exten => 100,n,Wait(1)

exten => 100,n,Hangup()

مثال 2 Call فایل
لاگ فایل استریسک را تنظیم کنید

محبوب ترین مقالات

10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
چگونه یک Extension بنویسیم، در ابتدا با ساختار نوشتن آن آشنا می شویم.exten => extension_name, pri...