1 minute reading time (133 words)

مثال 3 Call فایل

به پوشه /tmp می رویم و Call فایل های زیر را آنجا می سازیم، پس از ساخت هر کدام می توانید با دستور mv آنها را به پوشه /var/spool/asterisk/outgoing ببرید تا اجرا شوند.

$1     مثال سه: فایل با نام file3.call و با محتوای

Channel: SIP/218

Callerid: 99999999999

MaxRetries: 10

RetryTime: 5

WaitTime: 20

Context: call-file

Extension: 100

در مثال بالا به جای فراخوانی یک Application ما سراغ صدا کردن یک Extension از یک Context می رویم، داخلی شماره 100 از Contextی با نام [call-file] پس از تماس موفق صدا زده می شود. حال کد مربوط به Dialplan آن را نیز در فایل etc/asterisk/extension_custom.conf  قرار می دهیم تا همه چیز سرجای خود قرار گیرد.

Include => call-file

 [call-file]

exten => 100,1,Answer()

exten => 100,n,Wait(1)

exten => 100,n,Playback(en/welcome)

exten => 100,n,Wait(1)

exten => 100,n,Hangup()

مثال 2 Call فایل
لاگ فایل استریسک را تنظیم کنید

محبوب ترین مقالات

همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
استریسک سیستم پیچیده و بزرگی است، هر زیر قسمت از این سیستم بزرگ با برخی فایل ها سرو کار دارد، این فا...