1 minute reading time (144 words)

مثال 2 Call فایل

به پوشه /tmp می رویم و Call فایل های زیر را آنجا می سازیم، پس از ساخت هر کدام می توانید با دستور mv آنها را به پوشه /var/spool/asterisk/outgoing ببرید تا اجرا شوند.

    مثال دو: فایل با نام file2.call و با محتوای

Channel: DAHDI/g0/09372693697

MaxRetries: 2

RetryTime: 15

WaitTime: 10

Application: AGI

Data: test.php

این می تونه یک مثال بسیار پر کاربرد باشه، اولا ما بوسیله پارامتر MaxRetries به Asterisk می گوییم که در صورت بروز خطا 2 بار دیگر نیز برای تماس تلاش کن و همچنین بین هر تلاش 15 ثانیه مکث داشته باش و همچنین پس از برقراری تماس 10 ثانیه صبر کن و بعد سراغ اجرای Application برو. دوما از Applicationی به نامAGI استفاده کردیم که برای اجرای برنامه های AGI استفاده می شود، حال Asterisk پس از برقراری تماس طرف مقابل را به این برنامه AGI هدایت می کند.

مثال 1 Call فایل
مثال 3 Call فایل

محبوب ترین مقالات

همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
استریسک سیستم پیچیده و بزرگی است، هر زیر قسمت از این سیستم بزرگ با برخی فایل ها سرو کار دارد، این فا...